Подаване на молби за общежития за учебната 2010/2011 г.

В  А  Ж Н  О !!!

 

КСБВУ  определяследните срокове за прием на молби за общежития през уч. 2010/2011г.

 

28. 07. 2010 - 19. 08. 2010

/без събота  инеделя/

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

  1. Молба - декларация по установен образец (от книжарницата на университета)
  2. Сл. бележка за доходите на родителите за предходните 6 месеца

/ м. I. 2010 -  м. VI. 2010/;

3. Сл. бележка за доходите на студента за предходните 6месеца / м. I. 2010 -  м. VI. 2010/;

4. Уверения за братя/сестри/учащи от учебното заведение,в което учат;

  1. За непълнолетните братя /сестри/ ако не са учащи- копие от Акта за раждане;
  2. За студенти с разведени родители - документ за развода и издръжката.
  3. При повторен брак на родителя, при който живее студента се представят и доходите на новия съпруг/а/.
  4. За семейни студенти - Удостоверение за граждански брак и Удостоверение за раждане, /ако имат дете/.

 

 

Без класиране в студентско общежитие се настаняватследните групи:

    1. Студентски семейства, в които и дваматаса на редовно обучение през текущата учебна година;

    2. Несемейни, разведени или овдовелистуденти с малолетни деца;

    3.Студенти с неизвестен или починалродител;

    4. Несемейни студенти от семейства с триили повече деца, които са докторанти, студенти, ученици или войници;

    5. Студенти инвалиди със 70 и над 70%намалена работоспособност;

    6. Български докторанти;

    7. Чуждестранни студенти, докторанти испециализанти, обучаващи се в Република България по междуправителсвениспогодби.

 

Забележка:

 

1. КСБВУ взе решение документите с нулев доход да бъдатщателно проверявани. За безработни родители ще се приемат само документи отБюрата по труда.

2. Членове на семейството с оглед месечния доход накандидата са:

- за несемейните -родителите им, непълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните, ако саучащи се или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или бащатаза член на семейството се счита и новият съпруг /съпруга/.

- за семейни-съпругът/съпругата/ и децата.

3.Студентите, които имат невзет изпит /ликвидация/ - нямат право да участват вкласирането за общежитие;

4.Студентите, положили успешно изпит/и/ на ликвидационната сесия могат да подадатмолба за общежитие на  8, 9 и 10септември 2010г.