Проучване сред студентите бакалаври от IV курс относно нагласите за обучение в ОКС "магистър" в ИУ-Варна

Проучване сред студентите бакалаври от IV курс относно нагласите за обучение в ОКС "магистър" в ИУ-Варна

Уважаеми колеги,

Настоящото проучване се провежда от Центъра за качество на обучението (ЦКО), съвместно с Центъра за магистърско обучение (ЦМО) при ИУ-Варна. То цели да се проучат нагласите за кандидатстване и очакванията към обучението в магистърска степен.

Резултатите от проучването ще се използват за подобряване на качеството на процеса на кандидатстване и обучение в ОКС "магистър". Вашите отговори са ценни за нас. Анонимността на Вашето мнение е гарантирана.

Срокът за попълване на анкетата е до 15.04.2019 г.


Предварително Ви благодарим за съдействието!