Нови магистърски специалности в дистанционно обучение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Икономическиуниверситет ­- Варна предлага възможност за придобиване напрофесионална квалификация "магистър" в дистанционна форма на обучение.Магистърските програми, по които ще се осъществява прием за дистанционно обучениепрез учебната 2010/2011 г. : "Корпоративен бизнес и управление" , "Аграрен бизнес" и "Бизнес консултиране" от професионално направление "Икономика" и "Информатика" от професионално направление "Информатика и компютърни науки".

Стартиранетона дистанционната форма на обучение е в отговор на бурното развитие наинформационните и комуникационни технологии, с чиято помощ то сеосъществява. В перспектива се предвижда броят на магистърскитеспециалности в дистанционна форма на обучение да се увеличава.

Обучениетопредоставя възможност за международна сравнимост на получаваните знанияи придобитите умения, както и условия за образователна мобилност вмножество утвърдени университети в Европа по програма "Еразмус".

Предоставенатавъзможност за обучение в дистанционна форма е максимално съобразена свремето на трудово заетите, живеещите в отдалечени населени места сдостъп до Интернет, както и с възможностите на лицата в неравностойноположение. Дистанционната форма е равнопоставена с редовната и задочнаформа на обучение, като предоставя множество допълнителни предимства:мобилност, възможност за индивидуално темпо на подготовка, обучение вудобно за студента време без откъсване от работа, възможности законсултация и интерактивност в обучението и др.

Разглеждаме развитието на дистанционната форма в образователно-квалификационна степен "магистър" като възможност за ефективно включване на ученето през целия живот в обсега на висшето образование.