Изтеглени изпитни теми

Изтеглени теми:

10 юли 2008 г.
Български език и литература
"Родното в лириката на Иван Вазов"

"Героите от романа "Железният светилник" на Димитър Талев - между мрака и светлината"

История на България
12. Начало на организирано националноосвободително движение (50-те и 60-те години на ХIХ в.). Обществено-икономически и политически промени в българските земи след Кримската война. Г. С. Раковски - идеолог на националноосвободителната борба. План за освобождението на България. Идеята за балканско сътрудничество. Политически организации и течения сред българската емиграция през 50-те и 60-те години на ХIХ. Таен български централен комитет. Добродетелна дружина. Одеско българско настоятелство. Изпращане на чети в България.

20. Националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия (1878 - 1912 г.). Обстановката в новоосвободените български земи след Берлинския конгрес. Положението на българите в европейските вилаети на Османската империя. Възникване и развитие на националнореволюционното движение. Народностна дейност на Българската екзархия. ВМОРО. ВМОК. Патриотично движение в България. Илинденско-Преображенското въстание. Последици и значение. ВМОРО след въстанието.

14 юли 2008 г.
Математика
Тема № 2

16 юли 2008 г.
География на България
8. География на производството на зърнени храни в България. Значение. Фактори за развитие. Териториална структура на производството на: пшеница, ръж, царевица, ечемик, овес, ориз, фасул, грах, соя. Проблеми и тенденции.

15. География на транспорта в България. Значение. Фактори за развитие. Железопътен транспорт - възникване, усъвършенстване, главни жп линии. Автомобилен транспорт - развитие, структура, главни автомагистрали и шосета. Воден транспорт - черноморски и дунавски, главни пристанища. Въздушен и тръбопроводен транспорт. Проблеми и тенденции.

18 юли 2008 г.
Икономика
8. Приходи и разходи на фирмата. Приходи на фирмата: общ, среден и пределен приход. Разходи на фирмата: явни, неявни. Икономически и счетоводни разходи. Печалба - нормална и икономическа печалба. Разходите на фирмата в краткосрочен период: видове разходи и построяване на техните криви. Минимизиране на разходите в кратък период.

13. Стопански цикли и кризи. Обща характеристика на конюнктурата и цикличността в икономическото развитие. Бизнес цикълът и неговите фази. Показатели и фактори на цикличното развитие. Съвременни тенденции в проявлението на цикличността. Антициклично регулиране.