Обучение на преподаватели за работа с Moodle

Обучение на преподаватели за работа с Moodle

Центърът за електронно и дистанционно обучение при ИУ-Варна организира обучения от І и ІІ ниво за преподавателите от университета за работа с платформата Moodle 3.5 (версията се използва в платформите за дистанционно и електронно обучение).

Тематично съдържание на обученията:

І ниво

  • Оформяне и работа с личен профил.
  • Използване на системата за съобщения.
  • Подготовка и качване на електронни учебни материали.
  • Използване на ресурсите „форум“, „чат“, „папка“, „хипервръзка“ и „страница“.

Дата на провеждане: 16.09.2019 г.
Продължителност: 3 часа, от 9:00 до 12:00
Място на провеждане: зала Н-214.

ІІ ниво

  • Подготвяне на тестови въпроси за импортиране в системата.
  • Създаване и редактиране на тестове.
  • Работа с различни типове тестови въпроси.
  • Работа с дейност „задание“.
  • Работа с дневник за оценки.

Дата на провеждане: 17.09.2019 г.
Продължителност: 3 часа, от 9:00 до 12:00
Място на провеждане: зала Н-214.

Моля, да заявите желанието си за участие до 13.09.2019 г., използвайки следната регистрационна форма:

Регистрационна форма

За допълнителна информация:
гл. ас. д-р Петър Петров
зам.-директор ЦЕДО
администратор платформа eLearn
Мобилен тел. 0882 164570
Email: elearn@ue-varna.bg