Научноизследователски институт

Научноизследователски институт

С Постановление № 285 от 21 октомври 2015 г. на Министерски съвет на Република България бе открит Научноизследователски институт в структурата на Икономически университет – Варна. На заседанието на Академичния съвет през месец декември 2015 г. бяха избрани ръководните органи на Института. Попълнен бе и съставът на Научния съвет на Института, който изпълнява ролята на колективен орган за управление.

Научноизследователският институт обединява съществуващите научни центрове на Икономически университет – Варна в една структура. Това са:

Като стратегически цели на Института се определят насочване на научните изследвания към значими икономически и социални проблеми, укрепване на връзките университет - бизнес, активизиране участието на академичния състав на висшето училище в национални и международни научни програми и др.

Един от водещите приоритети в научната дейност на Научноизследователския институт е развитието на регионалната икономика. С оглед на това, Институтът се стреми да развива тесни връзки и сътрудничество с местната администрация, бизнеса, други научни центрове, НПО и т.н. на територията на област Варна.

Чрез създаването на Научноизследователски институт Икономически университет – Варна отговаря на динамично променящата се социално-икономическа среда и на ключови документи като Стратегията за развитие на висшето образование в Р. България в периода 2014-2020 г., Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 г. и др.


Ръководство

Директор

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р Зоя Младенова


Заместник-директор

Academics University of Economics - Varna  Доц. д-р Виолета ДимитроваНаучен съвет 

Членове

Проф. д-р Зоя Младенова - Председател
Доц. д-р Виолета Димитрова
Проф. д-р Надя Костова
Проф. д-р Веселин Хаджиев
Проф. д-р Пламен Илиев
Проф. д-р Стефан Вачков
Проф. д-р Таня Дъбева
Проф. д-р Владимир Сълов
Доц. д-р Бистра Василева
Доц. д-р Мария Кехайова
Доц. д-р Стоян Киров
Доц. д-р Теменуга Стойкова
Доц. д-р Мария Станимирова
Доц. д-р Илиан Минков
Доц. д-р Добрин Добрев
Доц. д-р Иван Куюмджиев


Сътрудник

Димитрина Бакалова

Кабинет Кабинет: 225 В

Мобилен тел. 0882 913208

Email: dmbakalova@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
Научноизследователски институт
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://research.ue-varna.bg
Email: research@ue-varna.bg