Проект "Дистанционно обучение"

Проект "Дистанционно обучение"

 През 2012 год. Икономически университет – Варна подписа договор за изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси” (без съфинансиране от страна на ИУ-Варна). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
От 15 юли 2013 г. стартира приемът на документи за участие в кандидат-магистърската кампания за пилотното обучение в дистанционна форма за учебната 2013/2014 година. ИУ-Варна предлага прием на 120 броя студенти в 4 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Магистър”, направление „Икономика” в дистанционна форма на обучение –ИТ иновации в бизнеса, Аграрен бизнес, Бизнес консултиране, и Корпоративен бизнес и управление. Обучението е 100% финансирано от Европейският Социален Фонд и е напълно безплатно за студентите.

  •     Условия за кандидатстване
  •     Кратки характеристики на специалностите
  •     График за прием
  •     Документи за кандидатстване
  •     Записване на класираните кандидат-магистри

    Предлаганото обучение дава възможност за:

        усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания, включително и без продължително откъсване от работа.

        развиване на иновативен образователен потенциал.

        осигуряване на равен достъп до обучение за различни социални групи, в т.ч. и за лица в неравностойно положение.