График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
(редовно, задочно и дистанционно обучение)

Дата: САМО на 13.09.2019 г. (петък)

Начален час: 8:00 ч.

I. Студентите от спец. „БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ“ (редовно и задочно обучение), студентите от спец. „КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ“ (редовно и задочно обучение), студентите от спец. „ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ“ (редовно и задочно обучение) и студентите от спец. „ФИНАНСИ И ИНОВАЦИИ“ (дистанционно обучение) се явяват по следния график:

1) Студентите следва да бъдат ПРЕД тестовия център на университета най-късно в 7:45 ч. БЕЗ ДА ВЛИЗАТ В ЗАЛИТЕ;

2) Разпределение на студентите по зали:
Зала 55 – студентите от спец. „БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ“ (редовно и задочно обучение);

- Зала 56 -  студентите от спец. „КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ“ (редовно и задочно обучение), студентите от спец. „ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ“ (редовно и задочно обучение) и студентите от спец. „ФИНАНСИ И ИНОВАЦИИ“ (дистанционно обучение);

II. Допълнителни указания:

1) Влизането в изпитните зали става под контрола на квесторите срещу представяне на студентска книжка или друг документ за самоличност;

2) Студентите могат да носят два празни бели листа формат А4 (за чернова), химикал или молив, справочник “Финансови формули и таблици” и непрограмируем калкулатор;

3) Студентите могат да се откажат от оценката си, ако е различна от Слаб (2), след приключване на работата си по електронния тест. За целта тези студенти се явяват лично в кабинет 123А като носят валиден български документ за самоличност. На студентите, които се откажат от оценката си, се отбелязва оценка "Слаб (2)" в протокола;

4) Окончателните резултати се обявяват на 13 септември 2019 г. след 13:00 часа на интернет сайта на катедра “Финанси” и пред кабинет 123а;

5) Препоръчваме ви да се запознаете предварително с Указанията за провеждане на комплексен държавен изпит в електронна форма по специалностите, водени от катедра „Финанси” при ИУ-Варна.