Получаване на рецензии на дипломни работи септември 2019 г.

Рецензиите на дипломните работи, които ще бъдат защитавани през м. септември ще се предоставят на дипломантите на 10.09.2019 г. от 8,30 до 9,30 ч.

от катедрата