Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Христина Божидарова Недялкова

на тема: „Ролята на интеркултурните комуникации за повишаване качеството на екскурзоводското обслужване”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“

Научен ръководител: проф. д-р Стоян Маринов
Рецензенти: проф. д-р Таня Парушева и проф. д-р Таня Дъбева

Защитата ще се състои на 02.09.2019 г. от 14:00 ч. в зала 320

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани
на интернет страницата на университета.