Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Мария Ангелова Тошкова

на тема: „Влияние на имиджа при управление на взаимоотношенията с клиенти”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма „Маркетинг“

Научен ръководител: проф. д-р Евгени Станимиров
Рецензенти: проф. д-р Христо Катранджиев и доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева

Защитата ще се състои на 09.09.2019 г. от 16:00 ч. в зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани
на интернет страницата на университета.