Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Мария Георгиева Георгиева

на тема: „Роля на социално-отговорния брандинг при управление на взаимоотношенията с клиентите”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма „Маркетинг“

Научен ръководител: проф. д-р Евгени Станимиров
Рецензенти: проф. д.н. Симеон Желев и доц. д-р Илиан Минков

Защитата ще се състои на 09.09.2019 г. от 14:00 ч. в зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани
на интернет страницата на университета.