Указания за явяване на държавен изпит през м. септември 2019 г.

УКАЗАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Студентите, завършили семестриално образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР", които следва да се явяват през месец септември 2019 г. на комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа,  представят:

I.   На инспектора по учебната дейност на специалността в кабинет 225-б:

  1. Снимки – 2 бр., с формат 3,4 x 4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът изписва с молив трите си имена и факултетен номер;
  2. Обходен лист по образец. Закупува се от книжарницата на университета. Заверява се в библиотеката, след представяне на студентска книжка и връщане на читателската карта, ако е издадена такава на студента;
  3. Плик (среден формат В5) с четливо надписан на предната страна, в долния десен ъгъл адрес и име на получателя. На гърба на плика се изписва  специалност и факултетен номер на дипломанта;
  4. Попълнено заявление за допускане до държавна изпитна сесия по образец (бакалъвър/магистър), закупено от книжарницата на университета;
  5. Касов бон (оригинал) за платена такса от  70.00 лв. (съгл. Заповед РД-10-175/24.01.2019 г.) в касата на университета (кабинет 231,  II етаж).

6. Разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN за удостоверяване на регистрация (съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна № РД 14-1379/26.05.2017 г. всички студенти, подлежащи на дипломиране, задължително се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили. Регистрацията позволява да се следят ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори).

След представяне на тези документи в каб. 225-б, инспектор учебна дейност на специалността се подписва върху заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, след което:

  1. В сектор "Студенти" (каб. 214)  и Център за магистърско обучение" (каб. 114) студентът подава:
  1. Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на съответната специалност;
  2. Студентска книжка;
  3. За „Център за магистърско обучение"  - копие на дипломата, с която сте кандидатствали (само за студентите завършили колежи, включително Колеж по туризъм – Варна и Висши училища, различни от ИУ – Варна.

                         За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към Икономически университет-Варна за призната образователно-квалификационна степен.

ІІІ. Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на Държавен изпит, заплащат такса от 70 лева, за допускане до Държавен изпит със следващ випуск  (съгл. Заповед РД-10-175/24.01.2019 г.)

Студентите, които вече са предали плик с горепосочените документи, представят в кабинет 225-б само попълненото ново заявление. След подписването му от инспектор учебна дейност, заявлението се предава съответно в сектор "Студенти"  или в  „Център за магистърско обучение" .

Документите за ОКС "БАКАЛАВЪР" се приемат в кабинет 225-б на 29 и 30 август 2019 г. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от сектор "Студенти" на същите дати.

За дипломантите от ОКС "МАГИСТЪР" посочените по-горе документи се подават в кабинет 225-б на 29 и 30 август 2019 г. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от „Център за магистърско обучение“ (каб.114) на същите дати, по график утвърден от „ЦМО“.

Дипломните работи се подготвят в 2 екземпляра, подвързани и подписани от научния ръководител  като само един се представя в каб. 225-б на 29 и 30 август  2019 г., както и на електронен носител (във файлов формат .doc или .docx, записан на цифров носител (CD-R или DVD). Дипломната работа трябва да е придружена от попълнена декларация за оригиналност, която се изтегля от страницата на катедрата в сайта на ИУ – Варна. Вторият хартиен екземпляр на дипломната работа се представя в деня на защитата пред комисията.

На заглавната страница на дипломната работа дипломантите следва да посочат три имена, факултетен номер, специалност и електронна поща.

Рецензиите на дипломните работи се получават един ден преди защитата на електронната поща, посочена в дипломната работа.

Държавният изпит за специалностите, администрирани от катедра „УА“ ще се проведе на 12 септември 2019 г.

Конкретният график за явяване на дипломантите ще бъде обявен на 9 септември 2019 г.

Студентите, които не представят необходимите документи не се включват в графика за държавните изпити.

Информация относно срока за изготвяне на дипломите за висше образование се получава от сектор “Студенти”  за бакалаври и от ЦМО  за магистри.