Указания за явяване на държавна изпитна сесия през месец септември 2019 г.

УКАЗАНИЯ

Студентите, завършили семестриално образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР" , които следва да се явяват през месец септември 2019 г. на държавен изпит или защита на дипломна работа,  представят:

I.   На инспектор по учебната дейност на специалността в кабинет 317 :

 1. Снимки – 2 бр., с формат 3,4 x 4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът изписва с молив трите си имена и факултетен номер;
 2. Обходен лист по образец. Закупува се от книжарницата на университета. Заверява се в библиотеката, след представяне на студентска книжка и връщане на читателската карта, ако е издадена такава на студента;
 3. Плик (среден формат В5) с четливо надписан на предната страна, в долния десен ъгъл: пълен, точен и верен адрес, както и име на получателя, на който следва да бъде изпратена дипломата. На гърба на плика се изписва  специалност и факултетния номер на дипломанта;
 4. Попълнено заявление за допускане до държавна изпитна сесия по образец (бакалъвър / магистър), закупено от книжарницата на университета;
 5. Касов бон (оригинал) за платена такса от  70.00 лв. . (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.)в касата на университета / кабинет 231,  II етаж/.
 6. Разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN за удостоверяване на регистрация (съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна № РД 14-1379/26.05.2017 г. всички студенти, подлежащи на дипломиране, задължително се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили. Регистрацията позволява да се следят ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори).

След представяне на тези документи, инспектор учебна дейност по специалността /в каб. 317/, се подписва върху заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, след което:

 1. В сектор "Студенти" /каб. 216, 215 и 214/  и Център за магистърско обучение" /каб. 114/ студентът подава:
 1. Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на съответната специалност /каб. 317/;
 2. Студентска книжка;
 3. За „Център за магистърско обучение"  - оригинал и ксерокопие на дипломата (ОКС „Магистър“, ОКС "Бакалавър" или "Професионален бакалавър").

За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към Икономически университет-Варна за призната образователно-квалификационна степен.

Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на Държавен изпит, заплащат такса от 70 лева, за допускане до Държавен изпит със следващ випуск (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.)

Студентите, които вече са предали плик с горепосочените документи, представят в кабинет 317 само попълненото ново заявление. След подписването му от инспектор учебна дейност /от каб. 317/, заявлението се предава съответно в сектор "Студенти"  или в  „Център за магистърско обучение" .

Документите за ОКС "БАКАЛАВЪР" се приемат в кабинет 317 на 29 и 30 август 2019 г. /включително/. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от сектор "Студенти" към факултет „Управление“  на същите дати.

За дипломантите от ОКС "МАГИСТЪР" посочените по-горе документи се подават в кабинет 317 на 29 и 30 август 2019 г. /включително/. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от „Център за магистърско обучение“ (каб.114) по график, утвърден от „Център за магистърско обучение“.

От 02 до 07 септември 2019г. дипломантите трябва да представят в каб. 317 :

 • 2 екземпляра от дипломната си работа, единият вариант да бъде с твърди корици и задължително подписани от дипломанта и научния ръководител;
 • Дипломантски дневник;
 • Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • Електронен вариант ( във формат word  или pdf) на дипломната работа ( диск). Дискът се предава в плик с написани трите имена, квалификационна степен ( бакалавър или магистър), специалност, тема на дипломната работа и електронна поща за контакт.