Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 5

ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1064/26.07.2019 г. с предмет: "Доставка и монтаж на каскадна инсталация от 4 броя стенни газови котли “, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4216 0000 „Инсталации с отоплителни котли“/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 05 август 2019 г.

  1. Документация
  2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 26.07.2019 г.

       3. Протокол

Дата на публикуване: 08.08.2019 г.

       4. Договор

Дата на публикуване: 10.09.2019 г.