Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 4

ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1022/12.07.2019 г. с предмет: "Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги и абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите“, по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Eвропейския социален фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4861 0000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 22 юли 2019 г.

  1. Документация
  2. Проекто-договор по ОП-1 и ОП-2
  3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 12.07.2019 г.

      4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

      5. Протокол

Дата на публикуване: 30.07.2019 г.

       6. Договор

Дата на публикуване: 19.08.2019 г.