Експертна група на НАОА в ИУ – Варна

Експертна група (ЕГ) на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) посети от 18 до 20 юни 2019 г. Икономически университет – Варна във връзка с процедура по програмна акредитация на професионално направление 3.9 „Туризъм“ и докторска програма „Икономика и управление“ (туризъм) във висшето училище.

Ръководител на експертната група бе доц. д-р Преслав Димитров (Югозападен университет „Неофит Рилски“), а нейни членове – доц. д-р Блага Стойкова (Тракийски университет – Стара Загора), доц. д-р Еленита Великова (УНСС) и проф. д-р Братой Копринаров (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас). Наблюдаващ процедурата член на ПКСНУ бе доц. д-р Диана Ималова.  

Те осъществиха поредица от срещи с ръководството на университета и членовете на комисията, изготвила доклада-самооценка за програмната акредитация. ЕГ се запозна с процедурите за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация на професионалното направление, съответните специалности и докторската програма, с разработената политика за осигуряване на качествен академичен състав чрез прилагане на прозрачни процедури като част от стратегията за развитие на професионалното направление, както с научноизследователската дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.

На 19.06. бяха организирани поредица от срещи на експертите с преподаватели и служители, студенти и докторанти, с представители на бизнеса и публичната администрация – потребители на кадри.  Беше подчертано позитивното впечатление от видимото развитие на ИУ – Варна в областта на материалната база, условията за обучение, както и от професионалното представяне на постигнатите резултати според критериите за оценка.