График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ

Комплексен държавен изпит на спец. „ФИНАНСИ”
(редовно, задочно и дистанционно обучение)

Дата: САМО на 21 юни 2019 г. (петък), както следва:

Форма на обучение

Начален час

Зала

Допълнителна информация

„Финанси“ – Дистанц. обучение

9:00 ч.

58

Всички студенти от спец. „Финанси“ – Дистанционно обучение

„Финанси“ – Задочно обучение

12:00 ч.

58

Всички студенти от спец. „Финанси“ – Задочно обучение

„Финанси“ – Редовно обучение

12:00 ч.

55

Студентите редовно обучение с фак. номера от 67982 до 106620

„Финанси“ – Редовно обучение

12:00 ч.

56

Студентите редовно обучение с фак. номера от 106631 до 107323

„Финанси“ – Редовно обучение

12:00 ч.

58

Студентите редовно обучение с фак. номера от 107346 до 108746


I. Студентите ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, чийто изпит е с начален час 9:00 трябва да изпълнят следното:

1) Трябва да бъдат ПРЕД тестовия център на университета най-късно в 8:45 ч. БЕЗ ДА ВЛИЗАТ В ЗАЛИТЕ;

2) Разпределение на студентите по зали:
-Зала 58 – всички студенти от спец. „ФИНАНСИ“ ДИСТАНЦИОННО обучение;

ВНИМАНИЕ: Студентите от спец. „ФИНАНСИ“ - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, чийто изпит е с начален час 9:00 ч., да проверят дали техните факултетни номера са включени в този списък.

II. Студентите ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ и студентите РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, чийто изпит е с начален час 12:00 трябва да изпълнят следното:

1) Трябва да бъдат ПРЕД тестовия център на университета най-късно в 11:45 ч. БЕЗ ДА ВЛИЗАТ В ЗАЛИТЕ;

2) Разпределение на студентите по зали:
-Зала 55 – студентите от спец. „ФИНАНСИ“ РЕДОВНО обучение с факултетни номера от 67982 до 106620 включително;
-Зала 56 – студентите от спец. „ФИНАНСИ“ РЕДОВНО обучение с факултетни номера от 106631 до 107323 включително;
-Зала 58 – всички студенти от спец. „ФИНАНСИ“ ЗАДОЧНО обучение и студентите от спец. „ФИНАНСИ“ РЕДОВНО обучение с факултетни номера от 107346 до 108746 включително.

ВНИМАНИЕ: Студентите спец. „ФИНАНСИ“ - ЗАДОЧНО и РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, чийто изпит е с начален час 12:00 ч., да проверят дали техните факултетни номера са включени в този списък.

III. Студентите, които не намират своите факултетни номера в списъците по-горе следва НЕЗАБАВНО да се свържат с инспектор учебна дейност на катедра „Финанси“. Те ще бъдат разпределени по зали допълнително, ако са изпълнени изискванията за допускането им до държавен изпит.

IV. Допълнителни указания:

1) Влизането в изпитните зали става под контрола на квесторите срещу представяне на студентска книжка или друг документ за самоличност;

2) Студентите могат да носят два празни бели листа формат А4 (за чернова), химикал или молив, справочник “Финансови формули и таблици” и непрограмируем калкулатор;

3) Студентите могат да се откажат от оценката си, ако е различна от Слаб (2), непосредствено след приключване на работата си по електронния тест. За целта тези студенти се явяват лично в кабинет 123А като носят валиден български документ за самоличност. На студентите, които се откажат от оценката си, се отбелязва оценка "Слаб (2)" в протокола;

4) Окончателните резултати се обявяват на 21 юни след 16:00 ч. на интернет сайта на катедра “Финанси” и пред кабинет 123а;

5) Препоръчваме ви да се запознаете предварително с Указанията за провеждане на комплексен държавен изпит в електронна форма по специалностите, водени от катедра „Финанси” при ИУ-Варна.


Защита на дипломни работи на спец. “ФИНАНСИ”

Дата: 21.06.2019 г. (петък)
Час: 10:00 ч.
Зала: 50

Рецензиите се получават на 19.06.2019 г. (сряда) в каб. 123А от 14:00 до 16:00 ч.