Експертна група на НАОА ще посети ИУ – Варна

Експертна група на НАОА ще посети ИУ – Варна

Експертна група (ЕГ) на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) ще посети от 18 до 20 юни 2019 г. Икономически университет – Варна във връзка с процедура по програмна акредитация на професионално направление 3.9 „Туризъм“ и докторска програма „Икономика и управление“ (туризъм) във висшето училище.

Ръководител на експертната група е доц. д-р Преслав Димитров (Югозападен университет „Неофит Рилски“), а нейни членове – доц. д-р Блага Стойкова (Тракийски университет – Стара Загора), доц. д-р Еленита Великова (УНСС) и проф. д-р Братой Копринаров (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас). Наблюдаващ процедурата член на ПКСНУ е  доц. д-р Диана Ималова.  

Те ще осъществят поредица от срещи с ръководството на университета и членовете на комисията, изготвила доклада-самооценка за програмната акредитация. ЕГ ще се запознае с процедурите за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация на професионалното направление, съответните специалности и докторската програма, с разработената политика за осигуряване на качествен академичен състав чрез прилагане на прозрачни процедури като част от стратегията за развитие на професионалното направление, както с научноизследователската дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.

На 19.06. от 16.00 ч. в ЗАЛА 1 /виж повече/ експертите ще се срещнат със студенти и докторанти, преподаватели и служители, с представители на бизнеса и публичната администрация – потребители на кадри.