Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Бистра Колева Радева

на тема: „Регулиране на международните финансови пазари и паричната политика”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма „Световно стопанство и международни икономически отношения

Научен ръководител: доц. д-р Георги Маринов
Рецензенти: доц. д-р Валентина Макни и проф. д-р Андрей Захариев

Защитата ще се състои на 14.06.2019 г. от 13:00 ч. в зала 320

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани
на интернет страницата на университета.