Проф. д-р Зоя Младенова с награда "Варна" за наука и висше образование

Проф. д-р Зоя Младеноваръководител на катедра "Обща икономическа теория" и директор на Научноизследователския институт към Икономически университет – Варна, беше отличена с престижната индивидуална награда „Варна“ за научното си изследване „Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в България през периода 1990 – 2011 г. (поглед отвътре)“.  Тя бе номинирана от ИУ – Варна за високата научна стойност и обществена значимост на монографията, както и за нейните приноси към реформата на полето на икономическата теория в България след 1990 година.

Проф. Младенова получи наградата от кмета на Община Варна Иван Портних и председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов на специална церемония в общинската зала „Пленарна“ на 22 май 2019 г. Сред официалните гости на събитието бе и ректорът на ИУ проф. д-р Пламен Илиев.

Проф. д-р Зоя Младенова е известен и утвърден преподавател, и изследовател. Научните й интереси са в областта на икономическата теория и методология, световното стопанство, глобализация, преки чуждестранни инвестиции и транснационални корпорации, проблеми на прехода към пазарна икономика. Списъкът с публикациите й наброява над 100 заглавия, в т.ч. 15 монографии и студии. Тук се включва и мащабното изследване „Неокласическата теория в края на ХХ – началото на XXI век: постижения, проблеми и перспективи”, Варна, СТЕНО, 2011 г., 463 стр.

Професор Зоя Младенова е ръководител на катедра „Обща икономическа теория” през периода 2003 – 2007 г. и 2015 – 2019 г. Заместник-ректор е на ИУ – Варна по научноизследователската работа в периода 2007 – 2011 г. От 2003 г. до настоящия момент е член на Академичния съвет на университета. През 2014 г. инициира създаването на Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции като ръководи неговата дейност. От началото на 2016 г. като признание за научните й усилия и постижения е избрана от Академичния съвет за директор на новосъздадения  Научноизследователски институт при ИУ – Варна.

Проф. З. Младенова се ползва с признание и авторитет и извън ИУ – Варна. През периода 2001 – 2010 г. е член на СНС по икономическа теория и МИО при ВАК. Член е на Постоянната комисия по обществени и хуманитарни науки на Фонд „Научни изследвания” от м. юли 2013 г. до м. юли 2016 г. Активен участник е в акредитационните процедури на НАОА. През м. септември 2017 г. е избрана за член на Акредитационния съвет на НАОА с мандат от 6 години.