Указания за явяване на държавна изпитна сесия през месец септември 2019 г.

Студентите от специалности "Аграрен бизнес" ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и "Бизнес консултиране" ОКС "Магистър", редовна и електронна форма на обучение, завършили семестриално образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР" , които следва да се явяват през месец септември 2019 г. на държавен изпит или защита на дипломна работа,  представят:

I.   На инспектор по учебната дейност на специалността в офис “Стипендии и общежития“ :

  1. Снимки – 2 бр., с формат 3,4 x 4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът изписва трите си имена и факултетен номер;
  2. Обходен лист по образец. Закупува се от книжарницата на университета. Заверява се в библиотеката, след представяне на студентска книжка и връщане на читателската карта, ако е издадена такава на студента;
  3. Плик (среден формат В5) с четливо надписан на предната страна, в долния десен ъгъл: пълен, точен и верен адрес, както и име на получателя, на който следва да бъде изпратена дипломата.;
  4. Попълнено заявление за допускане до държавна изпитна сесия по образец (бакалъвър / магистър), закупено от книжарницата на университета;
  5. Касов бон (оригинал) за платена такса от  70.00 лв. (съгл. Заповед РД – 10 –  175 / 24.01.2019 г.) в касата на университета / кабинет 231,  II етаж/ като на гърба на касовия бон дипломантът изписва трите си имена и факултетен номер.
  6. Регистрация в електронната платформа UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) с профил завършили. Съгласно Заповед на Ректора на ИУ-Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN - Мрежа за сътрудничество с бизнеса. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

След представяне на тези документи, инспектор учебна дейност по специалността / в офис “Стипендии и общежития“ / се подписва върху заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, след което:

  1. В сектор "Студенти" /каб. 216, 215 и 214/  и Център за магистърско обучение" /каб. 114/ студентът подава:
  1. Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на съответната специалност / в офис “Стипендии и общежития“ /;
  2. Студентска книжка;
  3. За „Център за магистърско обучение"  - Копие на дипломата, с която сте кандидатствали (само за студентите, завършили Колежи, включително Колеж по туризъм-Варна и Висши училища, различни от ИУ-Варна).

За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към Икономически университет-Варна за призната образователно-квалификационна степен.

Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на Държавен изпит, заплащат такса от 70 лева, за допускане до Държавен изпит със следващ випуск  (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.)

Студентите, които вече са предали плик с горепосочените документи, представят в в офис “Стипендии и общежития“ само попълненото ново заявление. След подписването му от инспектор учебна дейност / в офис “Стипендии и общежития“ /, заявлението се предава съответно в сектор "Студенти” или в „Център за магистърско обучение".

Документите за ОКС "БАКАЛАВЪР" се приемат в офис “Стипендии и общежития“ на 29 и 30 август 2019 г. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от сектор "Студенти" към Стопански факултет  на същите дати.

За дипломантите от ОКС "МАГИСТЪР" посочените по-горе документи се подават в в офис “Стипендии и общежития“ на 29 и 30 август 2019 г. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от „Център за магистърско обучение“ (каб.114) на 29 и 30 август 2019 г. по график утвърден от „Център за магистърско обучение“.

             Дипломните работи и магистърските тези в 2 екземпляра, подвързани по избор с черна твърда подвързия или спирала и с подпис на заглавната страница от научния ръководител  се предават най-късно до 03 септември 2019 г. 

            Към дипломните работи и магистърските тези след заглавната страница следва да се подвърже и подписана от студента Декларация за оригиналност и автентичност, която може да се изтегли от тук. 

            Файлът на дипломната работа или магистърската тeза следва да се изпрати на адрес  kat_ai@ue-varna.bg във формат *.doc или *.docx и Subject Файл на ДР(МТ)  фак. № ХХХХХХ

            Моля, на заглавната страница да бъде вписан и е-мейл адрес, на който да бъде изпратена рецензията.

ВЪПРОСНИК за държавен изпит на студенти в спец. „Аграрен бизнес”, ОКС“Магистър“

ВЪПРОСНИК за комплексен държавен изпит на специалност „Бизнес консултиране“ ОКС„Магистър“

ВЪПРОСНИК за комплексен държавен изпит на специалност „Аграрен Бизнес“ ОКС„Бакалавър“

ВЪПРОСНИК за комплексен държавен изпит на специалност „Екоикономика“ ОКС„Бакалавър“

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ!!!