Поправки за дипломиращи се студенти – 28, 29 и 30 май 2019 г.

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р В. ХАДЖИЕВ

Гл. ас. д-р Л. ЛЮБЕНОВ

за 4 курс, спец. Финанси, РО и ДО, по дисц. „Статистически изследвания“

222

28.05.2019

29.05.2019

30.05.2019

11:00

Гл. ас. д-р Д. Михайлов

437

28.05.2019

11:00

29.05.2019

30.05.2019

Гл. ас. д-р Й. ПЕТКОВ

Н-101

28.05.2019

11:00

29.05.2019

30.05.2019