Указания за провеждане на държавна изпитна сесия през месец юни 2019 год. за дипломантите от специалност "Логистика"-бакалаври и специалност "Логистичен мениджмънт "-магистри

ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ще се проведе на 21 и 24 юни  2019 г. за студенти от специалност „Логистика”, ОКС „бакалавър” и специалност „Логистичен мениджмънт”, ОКС „магистър”, редовна и дистанционна форма на обучение

Студентите, завършили семестриално образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР” или „МАГИСТЪР”които следва да се явяват на 21 или 24  юни  2019 г. на държавен изпит или защита на дипломна работа,  представят  в периода 10 - 12 юни  2019 г.:

I.   На инспектор по учебната дейност на специалността в кабинет Н-107:

 1. Снимки – 2 бр., с формат 3,4 x 4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът изписва с молив трите си имена и факултетен номер.
 2. Обходен лист по образец, който се закупува от книжарницата на университета. Заверява се в библиотеката, след представяне на студентска книжка и връщане на читателската карта, ако е издадена такава на студента.
 3. Плик (среден формат В5) с четливо надписан на предната странав долния десен ъгъл пълен, точен и верен адрес с код на населеното, както и име на получателя. С този плик ще бъде изпратена дипломата, ако студентът не присъства на промоцията за връчване на дипломите.
 4. Попълнено заявление за допускане до държавна изпитна сесия по образец (бакалавър / магистър), закупено от книжарницата на университета.
 5. Касов бон (оригинал) за платена административна такса от  70.00 лв. за издаване на диплома за завършване на висше образование (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019г.) от касата на университета /кабинет 231,  II етаж/.
 6. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход  за удостоверяване на регистрацията.

При представяне на горните документи, инспектор учебна дейност се подписва върху заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, след което:

II.  В сектор „Студенти” /кабинети 214, 215 или 216 - ІІ етаж/ БАКАЛАВРИТЕ подават:

 1. Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на катедрата.
 2. Студентска книжка.

II.  В „Център магистърско обучение” /кабинет 114-І етаж/ МАГИСТРИТЕ подават:

 1. Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на катедрата.
 2. Студентска книжка.
 3. Ксерокопие на дипломата за ОКС „Магистър“, ОКС „Бакалавър” или „Професионален бакалавър” и то само когато студентът е завършил в друго висше училище извън ИУ - Варна. За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към Икономически университет – Варна за призната образователно-квалификационна степен.

            Обръщаме внимание!

 1. Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на Държавен изпит, заплащат такса от 70 лева, за допускане до Държавен изпит със следващ випуск (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.).
 2. Студентите, които вече са предавали плик с горепосочените документи, представят в кабинет Н-107 само попълненото ново заявление за явяване на държавна сесия. След подписването му от инспектор учебна дейност заявлението се предава съответно в сектор „Студенти” (214, 215 или 216 кабинети, ІІ етаж) или в  „Център за магистърско обучение” (114 стая, І етаж).

            Дипломните работи и магистърските тези в 1 екземпляр, подвързан по избор с черна твърда подвързия или спирала и с подпис на заглавната страница от научния ръководител, се предават за специалности „Логистика” и „Логистичен мениджмънт” най-късно до 11 юни 2019 г. (вторник).

            Към дипломните работи и магистърските тези след заглавната страница следва да се подвърже и подписана от студента Декларация за оригиналност и автентичност, която може да се изтегли от тук. 

            Файлът на дипломната работа или магистърската тeза следва да се изпрати на мейл: indbusiness@ue-varna.bg във формат *.doc или *.docx и Subject Файл на ДР(МТ)  фак. № ХХХХХХ.

            Моля на заглавната страница да бъде вписан и е-мейл адрес, на който ще бъде изпратена рецензията.

            Държавната сесия ще бъде на 21 и 24 юни, като на 21 юни (петък) ще се проведат защитите на ДР и МТ, а на 24 юни (понеделник) - комплексният изпит под формата на тест - за бакалаври и магистри.

Графикът за явяване на студентите, в който ще бъде посочена датата за явяване, зала, час и други подробности, ще бъде обявен на 17 юни 2019 г. (понеделник) в новините на страницата на катедрата в интернет.

Подробности за формата на комплексния изпит има на:

https://old.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=15190 (бакалаври, „Логистика”)

https://old.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=9657 (магистри „Логистичен мениджмънт”, редовно и дистанционно обучение)

           

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, но със статус завършили.

При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход  за удостоверяване на регистрацията.

Регистрацията Ви позволява да следите ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната Ви реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Тези от вас, които вече имат регистрация като студенти, трябва да се регистрират и като завършили.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ !

От катедра „Индустриален бизнес”