Kурс "ТРЗ и Личен състав"

Kурс "ТРЗ и Личен състав"

Центърът за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет – Варна, организира курс по „ТРЗ и Личен състав“ с продължителност 28 учебни часа. Курсът е с практическа насоченост, предназначен е за работещи счетоводители, деловодители, икономисти, студенти и работодатели, които желаят да получат допълнителни знания и професионална подготовка относно трудовото и осигурителното законодателство.

Курсът „ТРЗ и Личен състав“ е атрактивен от гледна точка на това, че той е насочен към една много проблематична и трудна материя, в която се съчетават данъчно, осигурително и счетоводно законодателство. Темите, които се разглеждат по време на курса, са следните:

 1. Особености на трудово-правните отношения.
 2. Изчисляване и документиране на трудов стаж.
 3. Осигуряване по видове трудови договори.
 4. Специфики на гражданските договори, договорите за управление и контрол, договорите за изработка и др.
 5. Особености на прекратяване на срочни и безсрочни трудови договори.
 6. Разлика между трудов и осигурителен стаж. Методика за определяне на осигурителните прагове. Специфика на осигуряването – при безработица, общо заболяване и майчинство и др.
 7. Особености при осигуряването на морски лица и на самоосигуряващи се лица.
 8. Особености при определяне на работната заплата на лица полагащи нощен труд.
 9. Специфики на  Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
 10. Специфики на Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (изм. и доп. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019 г. в сила от 01.03.2019 г.)
 11. Особености по ЗДДФЛ, които засягат лицата в трудово – правни отношения с дадено предприятие.
 12. Изготвяне на УП 2 и УП 3. Ползва се специализиран програмен продукт – ТРЗ и личен състав.
 13. Видове обезщетения съгласно Кодекса на труда.
 14.  Имуществена и дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

Курсът ще започне месец септември 2019 г., по утвърден график. Завършите курса ще получат Удостоверение за професионална квалификация. Цената на курса е 250 лв.

Кандидатстването се извършва със следните документи:

 • Студентската книжка (копие от първа и втора страница), когато лицето е студент от Икономически университет – Варна
 • Копие на диплома за висше или средно образование, когато лицето не е студент от Икономически университет – Варна
 • Заявление по образец

Записването на специализантите се извършва при формиране на група с минимален брой 7 души до 27 юни 2019 г. при представяне на следните документи:

 •  Личен формуляр (получава се от кабинет 214)
 •  Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК
  IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
  BIC: STSABGSF
  трите имена, наименование на квалификационния курс: курс при ЦПО "ТРЗ и Личен Състав".
 • Медицинско свидетелство 
 • Две снимки

За контакти:
Мариана Гегова
Икономически Университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002
e-mail: lifelonglearning@ue-varna.bg
тел: 052 303265, 0884 699393
Официален сайт: https://old.ue-varna.bg