Срокове и документи за явяване на държавен изпит на специалност "Икономика и търговия" и "Глобален търговски бизнес"

Студентите, завършили семестриално специалност "Икономика и  търговия" образователна степен “БАКАЛАВЪР” и "Глобален търговски бизнес" образователна степен "МАГИСТЪР", които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа (магистърска теза),  представят:

I. На инспектора по учебна дейност на специалността: кабинет Н - 106

  • 2 броя снимки за дипломата  с формат 3.5/4.5 см. (на гърба на снимките дипломантът написва име, фамилия и факултетен номер);
  • обходен лист по образец. Закупува се от книжарницата на университета. Заверява се в библиотеката, че не дължат книги (след представяне на студентска книжка и връщане на читателска карта, ако е издадена такава);
  • плик (среден размер), надписан от предната страна в долния десен ъгъл с точен адрес, на който да бъде изпратена дипломата;
  • касов бон (оригинал) за платена такса от 70 (седемдесет) лв., внесена в касата на университета кабинет 231,  II етаж (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.);
  • попълнено заявление за явяване на държавен изпит или защита по образец от книжарницата на университета;
  • Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.)  е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход за удостоверяване на регистрацията.

        След представянето на тези документи инспекторът по учебна дейност на специалността се подписва върху заявлението за държавен изпит.

Документите за ОКС “Бакалавър” и ОКС "Магистър"

се представят в Н-106 на 29 и 30 август 2019 г.

II. В сектор "Студенти" ( каб. 216 ) - за ОКС "бакалавър" и "Център за магистърско обучение" (114, ет. 1) за ОКС "магистър" студентът подава:

  1. Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, предварително заверено от инспектор учебна дейност в кабинет Н-106;
  2. Студентска книжка;
  3. Дипломантите от магистърска степен представят в „Център за магистърско обучение"  - копие на дипломата, с която са кандидатствали (важи само за студентите, завършили колежи, включително Колеж по туризъм - Варна и Висши училища, различни от ИУ-Варна). За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към ИУ-Варна за призната образователна степен.

            Дати за подаване на заявленията: 29 и 30 август 2019 г.

  • Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на държавен изпит, заплащат такса от 70 лева, за допускане до държавен изпит със следващ випуск  (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.)

           Студентите, които вече са предали плик с горепосочените документи, представят в кабинет Н-106 само попълненото ново заявление. След подписването му от инспектор учебна дейност, заявлението се предава съответно в сектор "Студенти"  за ОКС "Бакалавър" или в  „Център за магистърско обучение" за ОКС "Магистър" .

              Дипломните работи и магистърските тези в 1 екземпляр и задължително в твърда подвързия, подписани от дипломанта и научния ръководител, се представят в

Н – 106 на 29 и 30 август 2019 г.

Към дипломната работа/магистърска теза студентът задължително предава в Н-106 и електронно копие на разработката във файлов формат .doc или .docx, записано на цифров носител (CD-R или DVD). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва трите си имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт. Подава се и Декларация за оригиналност и автентичност, която може да изтеглите от тук.

Рецензиите се предоставят на дипломантите в Н–106 на  11.09.2019 г. (сряда) от 14:00 до 16:00 часа.

За комплексния писмен изпит да се носят листи за писане и студентските книжки.

Държавна изпитна сесия: 13 септември 2019 г.

Конкретният график* ще бъде обявен на 11 септември 2019 г.  в раздел Новини на интернет страницата на катедра ИУТ :

https://old.ue-varna.bg/bg/Katedra.aspx?id=4954

             *Моля следете графика за явяване на страницата на катедрата