Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Елица Димитрова Узунова

на тема: „Функционален модел на компетентностите за специалистите по маркетингови изследвания ”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Маркетинг

Научен ръководител: доц. д-р Елена Георгиева
Рецензенти: проф. д-р Евгени Станимиров и проф. д.н. Симеон Желев

Защитата ще се състои на 07.05.2019 г. от 15.00 ч. в Зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани
на интернет страницата на университета.