Поредица от срещи на студенти със съдии от Окръжен съд – Варна в ИУ

В навечерието на празника на Конституцията и юриста продължават срещите-дискусии на съдии от Окръжен съд – Варна, със студенти-икономисти, изучаващи дисциплината „Основи на правото”. Те са част от проекта „Младите и правосъдието“, който за трета учебна година се реализира чрез катедра „Правни науки“ и в изпълнение на договора за сътрудничество между висшето училище и съдебната институция.

На 9.04.2019 г. се проведе среща-дискусия на студенти със съдия  Ралица Костадинова от Окръжен съд – Варна. На нея присъстваха студенти, първи курс, ОКС „бакалавър“, специалности „Застраховане и осигуряване“, БИС и „Финанси“. Засегнаха се практически въпроси, доразвиващи усвоената материя на гражданското право в аспекта на предизвикателствата, проблемите и особеностите при прилагане на правните норми и институти в практиката на съда. Представени бяха особеностите на делата по отделни съдебни инстанции, както и спецификите на производствата по дела за поставяне под запрещение, осиновяване и установяване на произход.

На 10.04.2019 г. се проведе специализирана среща-дискусия на студенти със съдия Нейко Димитров от  Окръжен съд – Варна.  На нея присъстваха студенти от специалностите „Маркетинг“, ДМПР, „Икономика и търговия“, първи курс. Засегнати бяха практически въпроси по проблематиката за приложение на някои вещноправни институти, както и института на недействителността на сделките в практиката на съда.

На 11.04.2019 г. се проведе специализирана среща-дискусия, касаеща проблематиката на договорите, с Диана Стоянова – съдия в Търговското отделение на Окръжен съд – Варна. На срещата присъстваха студенти от ОКС „бакалавър“, специалности СО и СФ, първи курс. Изключителен интерес сред младите хора предизвикаха практически въпроси, касещи възникването, развитие и защитата на договорните отношения, нищожността и унищожаемостта на договорите  в техните практически аспекти и специфики в прилагане практиката на съда.

Интересът на студентите затвърди и доказа необходимостта от събития с практическа насоченост и срещи с представителите на правоприлагането, даващи необходимата връзката теория – практика за обогатяване и надграждане на тяхната правна подготовка.