Практическо занятие на студенти от магистърска специалност "Качество и експертиза на стоките"

На 27.03.2019 година студенти от магистърска специалност „Качество и експертиза на стоките” проведоха практически занятия по дисциплината „Сертификация на стоките и услугите” във фирма „Елдоминвест” ООД, гр. Варна с  ръководител и водещ дисциплината - доц. д-р Теменуга Стойкова от катедра „Стокознание”  при ИУ – Варна.

Фирма „Елдоминвест” ООД ежегодно предоставя възможност за посещение във фирмата на студенти-магистри от ИУ-Варна, катедра „Стокознание”  и провеждането на занятие в реална среда. Студентите бяха посрещнати от инж. Иван Петров, който е представител за нашата страна в Европейската организация за стандартизация CENELEC, работи като експерт в Българския институт за стандартизация и е началник на изпитвателната лаборатория във фирма „Елдоминвест” ООД.

По темата за „Продуктовата сертификация” инж. Петров запозна студентите с европейските изисквания за оценка на съответствието със съществените изисквания на произвежданите от „Елдоминвест” ООД продукти, с нормативните документи, с целия процес на задължителната сертификация, удостоверяването на резултатите от него, изпитването на безопасността, оформянето на техническо досие и поставянето на маркировка СЕ.

Студентите се запознаха и с факторите за формиране на качеството, влиянието на суровините и технологичните процеси, начините за изпитване в лабораторията на завода и от нотифицирани органи, документите за гарантиране на безопасността и качеството на продуктите на Елдоминвест. Представени бяха и изискванията за тяхната маркировка съгласно различните външни пазари, възможни рекламации и тяхното уреждане, информиране на потребителите за наличието на пазара на стоки, несъответстващи на съществените изисквания към тях.

Студентите проявиха интерес и активност при обсъждане на въпросите за схемите на сертификация, документалното оформяне, възможните начини за надзор на пазара и системите за сигнализиране при установяване на опасни стоки на нашия и европейския пазар.

Преподавателят по дисциплините благодари на ръководството на фирмата, нейните служители и на инж. Иван Петров за проявената отзивчивост, желание за предоставяне на практически опит и компетентност. Това даде възможност за ползотворно провеждане на практическото занятие, придобиване от студентите на опит и умения, необходими за тяхната успешна реализация и утвърждаване на връзката учебен процес – бизнес.