Магистри от специалност "Качество и експертиза на стоките" на практическо занятие

На 19.03.2019 година студенти от магистърска специалност „Качество и експертиза на стоките” проведоха практическо занятие по дисциплината „Защита на потребителските интереси” в Регионалната дирекция на Комисията за защита на потребителите (КЗП) - гр. Варна. Преподавател по дисциплината и ръководител на групата беше доц. д-р Теменуга Стойкова от катедра „Стокознание” при ИУ – Варна.

Студентите бяха посрещнати от Регионалния директор Христо Милев и експерти в дирекцията. Представени бяха функциите и задачите на КЗП и Регионалната дирекция, основните права на потребителите, видовете проверки и резултатите от тях, осъществяваните нелоялни практики от търговците, начините за предявяване на рекламации от потребителите и възможните начини за тяхното удовлетворяване.

С голям интерес от страна на студентите протече беседата и дискусията за  видовете некачествени и опасни стоки, както и причините за тяхното изземване от пазара. Бяха представени много образци на такива стоки, с които студентите се запознаха. Обсъдени и показани на студентите бяха и различни видове стоки, имитиращи храни, които представляват опасност и не се допускат в търговската мрежа. Обсъдени бяха функционалните задължение и права на експертите в КЗП и възможностите за реализация на завършилите специалисти.

Проведеното практическо занятие създаде още  по-тясна връзка на сътрудничеството на катедра „Стокознание”, Центъра за качество на стоките и потребителска защита към ИУ-Варна  и обучението на специалисти-магистри с практиката в областта на осигуряване качеството и безопасността на потребителските стоки на пазара.