Студенти от ИУ – Варна се запознават с практиката по административни дела

Като продължение на съвместната работа между ИУ – Варна и варненския Административен съд на 20.03.2019 г. студенти от III курс, специалност „Публична администрация“ посетиха открито заседание по административно дело със съдия-докладчик Марияна Ширванян, в рамките на правната дисциплина „Гражданско състояние на лицата“. Съдията запозна младите хора с основни положения в Закона за гражданската регистрация и им разясни какви видове актове издават длъжностните лица по гражданско състояние.

Целта на съвместната дейност между двете институции е да представят на студентите реалността в юридическата практика, като максимално допринесат за правилното разбиране на правните институти и приложението им в бъдещата професионална реализация на студентите.

На 18.03.2019 г. съдия Марияна Ширванян и главният юрисконсулт на ОД на МВР Георги Георгиев проведоха едночасова дискусионна беседа със студенти от ИУ – Варна, I курс, специалност „Маркетинг“ и „Съдебна администрация“ в рамките на лекционния курс по дисциплината „Основи на правото“. Темата бе „Принудителни административни мерки по Закона за движение по пътищата“. Като допълваха своите изложения в симбиоза от теория и практика, двамата лектори направиха обща характеристика на принудителните административни мерки (ПАМ)  и в частност по Закона за движение по пътищата. Съдия Ширванян разясни на студентите какво представляват тези мерки, как и къде са уредени в законодателството, етапите на тяхното изготвяне, както и кои лица са административно наказателно отговорни. Примерите от своята практика, които представи гл. юрисконсулт на ОД на МВР Георги Георгиев, за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества и санкциите, които следват в резултат на подобна злоупотреба от водача на МПС, предизвикаха оживена дискусия и множество въпроси от страна на студентите. Георги Георгиев постави акцент върху последиците за водача на МПС при установяване на вина и какъв е редът за издаване на наказателно постановление, така че да бъдат спазени производствата по ЗДП.  

Какво е това административен акт; компетентност на органа; ред на оспорване на административния акт – принудителната административна мярка и наказателното постановление; срокове и процедури, разясни съдия Марияна Ширванян на младите хора.