Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Радослав Светлинов Радев

на тема: "Влияние на ядивни покрития върху качеството и промените при съхранение на моркови"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма "Стокознание"

Научен консултант: доц. д-р Събка Пашова
Рецензенти: проф. д-р Христо Кожухаров, проф. д-р Иван Панчев

Защитата ще се състои на 22.03.2019 г. от 14:30 ч. в зала 320.

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета