Научно-практическа конференция с международно участие "Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят"

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в научно-практическа конференция с международно участие, организирана
по повод навършване на

95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” 

на тема

„СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ“

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Съвременни предизвикателства пред финансовото и управленското счетоводство.
2. Актуални финансови аспекти на стопанската дейност на предприятията.
3. Методически инструментариум и приложение на финансовия анализ.
4. Теоретични и практико-приложни аспекти на вътрешния и външния одит.


УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА УЧАСТИЕ

1. Работни езици на конференцията - български, руски, английски.
2. Не се предвижда допълнителна редакция на представените доклади. Отговорността за съдържанието на докладите е на авторите.
3. Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник, който ще бъде индексиран в CEEOL, Google Scholar и включен в Националния референтен списък на НАЦИД.
4. Срокове:

15.03.2019 г.

Изпращане на заявка за участие, резюме на доклада и до пет ключови думи

22.03.2019 г.

Потвърждаване на приетите заявки

10.04.2019 г.

Изпращане на окончателния доклад и заплащане на таксата за участие.

При изпращане на доклада се изпраща и сканирано копие на платежния документ за платената такса.

Научните доклади следва да бъдат изпратени в окончателен вид на следния e-mail:
accounting_conference@ue-varna.bg

       ЗАЯВКА                 ШАБЛОН НА ДОКЛАД                    ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ   

    INVITATION (Call for papers)   

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Сметки за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие:

- За участници от България – 60 лв. 

Банкова сметка в лева:
Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

- За участници от чужбина - 60 евро

Банкова сметка в евро:
Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Основание за плащане: Такса за участие в конференция на катедра „Счетоводна отчетност“, трите имена на участника

Таксата включва материалите за конференцията, кафе-паузите и коктейла

Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят