Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Виктория Станимирова Станчева

на тема: "Оптимизиране на клиентски портфейли"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма "Маркетинг"

Научен консултант: проф. д-р Евгени Петров Станимиров
Рецензенти: проф. д-р Росен Николаев Николаев и проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Защитата ще се състои на 05.03.2019 г. от 16:00 ч. в зала 1 на ИУ-Варна

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.