Конкурс за научни проекти 2019 г.

Конкурс за научни проекти 2019 г.

По реда на Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на ДВУ научна дейност, със заповед на ректора на ИУ-Варна № РД-14-2476/29.08.2019 г.

Икономически университет - Варна ОБЯВЯВА

допълнителна конкурсна сесия за финансиране на научни проекти за проекти за фундаментални и приложни изследвания в областите, в които ИУ-Варна подготвя студенти и докторанти. 

Приоритетна тема на конкурса е:

"Разработване, внедряване и администриране на софтуерна система за дйстващи и отчислени докторанти на ИУ-Варна".

Срок за подаване на проектни предложения - един месец, считано от датата на заповедта. Бланка на проектно предложение и план-сметка може да изтеглите от СУК.

Проектни предложения се подават в отдел НИДД, каб. 503.

УТВЪРДЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019 г. :