15-и годишен конкурс за награда "Д-р Илко Ескенази"

15-и годишен конкурс за награда "Д-р Илко Ескенази"

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”

като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази
в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз

обявява

П Е Т Н А Д Е С Е Т И     Г О Д И Ш Е Н      К О Н К У Р С
за присъждане на
НАГРАДА “Д-р ИЛКО ЕСКЕНАЗИ”

П Р А В И Л Н И К

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и  на Република България.

Разработките да са насочени към:

За юристи:

 • Съдебно сътрудничество в областта на дружественото право в ЕС.
 • Правото на интелектуална собственост в ЕС.
 • Правно регулиране на военното сътрудничество в ЕС.

За икономисти:

 • Икономика на енергетиката в ЕС.
 • Икономика на софтуерната индустрия в България като член на ЕС.
 • Емиграцията и имиграцията и отражението им върху икономиката на България след приемането й в ЕС.

Конкурсните работи трябва  да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

3. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2019 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности, вкл. тези от специалността европеистика.

4. Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ „Св.Св. Кирил и Методий“ по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази“ .

5. Всяка от двете награди – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

6. Връчването на наградите се извършва на 20 май 2019 г. (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието  на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

Процедура:

 • Конкурсът е ежегоден.
 • Всеки участник може да представи само един труд.
 • Не се допускат трудове с повече от един автор.
 • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2017 г.

Необходими документи:

 1. Молба-формуляр със снимка (Можете да свалите формуляра от тук  MS Word  /  PDF format или да вземете от Фондацията).
 2. Декларация за лични данни (Можете да свалите декларацията от тук  MS Word  /  PDF format или да вземете от Фондацията).
 3. Автобиография
 4. Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.

Срокове:

 • Документите могат да бъдат подадени на място от 22 до 26 април 2019 г. (понеделник-петък), от 14 до 16 ч., или да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 26 април 2019 г.).
 • Място на подаване: Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий”, София 1504, ул. “Васил Априлов”  № 3.
 • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org.

За допълнителна информация:
Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий”
София 1504,  ул. “Васил Априлов” № 3, тел. (02)  943  00 01, www.cmfnd.org

Координатор на програмата:
г-жа Антонина Димитрова,
Ел.поща: Nina@cmfnd.org