Указания за явяване на държавна изпитна сесия през м. януари 2019 г.

УКАЗАНИЯ

Студентите, завършили семестриално образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР" , които следва да се явяват през месец януари 2019 г. на държавен изпит или защита на дипломна работа,  представят:

I.   На инспектор по учебната дейност на специалността в кабинет 317 :

  1. Снимки – 2 бр., с формат 3,4 x 4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът изписва с молив трите си имена и факултетен номер;
  2. Обходен лист по образец. Закупува се от книжарницата на университета. Заверява се в библиотеката, след представяне на студентска книжка и връщане на читателската карта, ако е издадена такава на студента;
  3. Плик (среден формат В5) с четливо надписан на предната страна, в долния десен ъгъл: пълен, точен и верен адрес, както и име на получателя, на който следва да бъде изпратена дипломата. На гърба на плика се изписва  специалност и факултетния номер на дипломанта;
  4. Попълнено заявление за допускане до държавна изпитна сесия по образец (бакалъвър / магистър), закупено от книжарницата на университета;
  5. Касов бон (оригинал) за платена такса от  50.00 лв. (съгл. Заповед РД – 10 – 1291 / 16.05.2016 г.) в касата на университета / кабинет 231,  II етаж/.
  6. Съгласно Заповед на Ректора на ИУ-Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – Мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

 След представяне на тези документи, инспектор учебна дейност по специалността /в каб. 317/, се подписва върху заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, след което:

  1. В сектор "Студенти" /каб. 216, 215 и 214/  и Център за магистърско обучение" /каб. 114/ студентът подава:
  1. Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на съответната специалност /каб. 317/;
  2. Студентска книжка;
  3. За „Център за магистърско обучение"  - оригинал и ксерокопие на дипломата (ОКС „Магистър“, ОКС "Бакалавър" или "Професионален бакалавър").

За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към Икономически университет-Варна за призната образователно-квалификационна степен.

ІІІ. Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на Държавен изпит, заплащат такса от 50 лева, за допускане до Държавен изпит със следващ випуск  (съгл. Заповед РД – 10 – 1291 / 16.05.2016 г.)

Студентите, които вече са предали плик с горепосочените документи, представят в кабинет 317 само попълненото ново заявление. След подписването му от инспектор учебна дейност /от каб. 317/, заявлението се предава съответно в сектор "Студенти"  или в  „Център за магистърско обучение" .

Документите за ОКС "БАКАЛАВЪР" се приемат в кабинет 317 на 14 и 15 януари 2019 г. /включително/. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от сектор "Студенти" към факултет „Управление“  на същите дати.

За дипломантите от ОКС "МАГИСТЪР" посочените по-горе документи се подават в кабинет 317 на 14 и 15 януари 2019 г. /включително/. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от „Център за магистърско обучение“ (каб.114) на 14 и 15 януари 2019 г. /включително/, по график, утвърден от „Център за магистърско обучение“.