Конкурси за отпускане на стипендии на преподаватели

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019/2020 година

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции и др. в чуждестранни висши училища и научни организации на основание Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен.  

Изборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите Степен на мотивация, Научен принос, Работна програма, Качество на документите. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Класираните в даден конкурс кандидати не могат да участват в последващ конкурс за учебната 2019/2020 година. 

В общия случай приемащата страна осигурява: стипендия и медицинска помощ съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки, архиви и др., освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж, са за сметка на кандидата.

МОН има готовност да обявява допълнителни конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализация и научни изследвания в чужбина за учебната 2019/2020 г. съгласно новоподписани спогодби и постъпили предложения от чуждестранни партньори.

1. Събеседване с кандидатите - от 10 часа на 7 януари 2019 г.
Срок за подаване на документи – 28 декември 2018 г.
Държава Брой стипендии Продължи
телност
Кой може да кандидатства Работен
език
Допълнителни условия
АРЖЕНТИНА 2 1 учебна година Преподаватели във висши училища и редовни докторанти испански Покана. Възраст - до 55 години. Условията по приема се уточняват допълнително по дипломатически път.
ВИЕТНАМ 1 пълен срок на докторантура Редовни докторанти от всички научни области  виетнамски, френски, английски, руски Предоставя се възможност за подготвителна година по виетнамски език.
ВИЕТНАМ 1 3 по 3 месеца или
1 за 9 месеца 
Преподаватели, изследователи и докторанти виетнамски, френски, английски, руски Покана от приемащата институция.
ЕГИПЕТ 1 9 месеца  Преподаватели и изследователи  арабски или английски  Установен контакт с египетско висше училище или научна организация с уточнена работна програма. Месечната стипендия не покрива разходите по пребиваването (125 египетски лири). Безплатно общежитие.
EГИПЕТ 1 пълен срок на докторантура Докторанти арабски или английски  Установен контакт с египетско висше училище или научна организация с уточнена работна програма. Месечната стипендия не покрива разходите по пребиваването (80 египетски лири). Безплатно общежитие.
РУМЪНИЯ 1 пълен срок на докторантура Докторанти румънски, френски, английски  Съгласие от приемащата институция. Размерът на месечната стипендия се определя в съответствие с вътрешното законодателство на приемащата страна.
РУМЪНИЯ общо 20 месеца от 2 до 9 месеца Преподаватели, изследователи и докторанти румънски, френски, английски  Съгласие от приемащата институция. Размерът на месечната стипендия се определя в съответствие с вътрешното законодателство на приемащата страна.
ХЪРВАТИЯ общо 8 месеца  от 1 до 8 месеца Преподаватели, изследователи и докторанти от всички научни области без "Медицина", "Дентална медицина" и "Изкуства" хърватски, английски Приемащата страна определя размера на месечната стипендия, предоставя възможност за настаняване в студентско общежитие и изхранване в студентски стол. Пътните разходи до и от мястото на провеждане на обучението се поемат от кандидата.
УНГАРИЯ  общо 10 месеца от 1 до 3 месеца Преподаватели, изследователи и докторанти унгарски, английски, френски  Покана от приемащата институция. Възраст - до 40 години.
ТУРЦИЯ 3 10 месеца общо Научни работници, преподаватели и изследователи турски или английски Покана от приемащата институция с уточнена работна програма. 
2. Събеседване с кандидатите - от 10 часа на 18 януари 2019 г.
Срок за подаване на документи – 11 януари 2019 г.
Държава Брой стипендии Продължи
телност
Кой може да кандидатства Работен
език
Допълнителни условия
ГЪРЦИЯ 1 10 месеца Преподаватели, изследователи и докторанти гръцки, френски или английски  език  Покана от приемащата институция.
ИРАН 1 7 месеца  Докторанти, специализанти и изследователи английски език Покана от приемащата институция с уточнена работна програма.
ИНДИЯ 3 9 месеца  Преподаватели, изследователи и докторанти за следдипломна специализация английски или хинди
ИНДИЯ 5 до 3 месеца  Научни работници, изследователи санскрит или хинди
МОНГОЛИЯ 1 пълен срок на докторантура Редовни докторанти от всички научни области без "Медицина", "Дентална медицина" и "Изкуства" руски, монголски Стипендията не покрива разходите по пребиваването.
МОНГОЛИЯ общо 12 месеца над 1 месец Преподаватели и изследователи за следдипломно обучение, обмяна на опит и четене на лекции руски, монголски Стипендията не покрива разходите по пребиваването.
СЛОВАКИЯ общо 24 месеца до 10 месеца Преподаватели, изследователи и докторанти  словашки или друг език по договаряне Възраст - до 50 години. Покана от приемащата институция.
3. Събеседване с кандидатите - от 10 часа на 1 февруари 2019 г.
Срок за подаване на документи – 25 януари 2019 г.
Държава Брой стипендии Продължи
телност
Кой може да кандидатства Работен
език
Допълнителни условия
АРМЕНИЯ общо 12 месеца над 1 месец Преподаватели, изследователи и докторанти арменски, руски, английски Размерът на месечната стипендия се определя в съответствие с вътрешното законодателство на приемащата страна и не покрива напълно разходите по пребиваването. Визовите и транспротните такси се заплащат от кандидата. 
ПОЛША общо 10 месеца над 1 месец Преподаватели и изследователи английски, полски или друг по договаряне Възраст - до 50 години. Стипендията се осигурява от българската страна.
ПОЛША общо 10 месеца над 1 месец Докторанти английски, полски или друг по договаряне Възраст - до 40 години. Стипендията се осигурява от българската страна.
СЛОВЕНИЯ общо 14 месеца от 2 до 9 месеца Преподаватели, изследователи и докторанти в областта на хуманитарните и естествените науки английски, словенски или друг по договаряне Възраст - до 35 години. Покана.
ЧЕХИЯ общо 12 месеца от 2 до 9 месеца Редовни докторанти чешки или друг по договаряне Покана. Стипендията се осигурява от българската страна.
ЧЕХИЯ общо 3 месеца над 1 месец Преподаватели и изследователи в държавните висши училища чешки или друг по договаряне Покана.
ЯПОНИЯ - JSPS* Постдокторска програма.  3 стипендии 12 или 24 месеца всяка Млади преподаватели и изследователи от държавни висши училища (без военните)  и научноизследователски организации, притежаващи образователна и научна степен "доктор", придобита след 2 април 2013 г. японски, английски Покана от японски преподавател или изследовател на щатна длъжност в японски университет или научна институция.*
ЯПОНИЯ - Токайски университет общо 6 месеца Преподаватели, изследователи и докторанти японски, английски Установен контакт с преподавател или изследовател от Токайския университет. Възраст - до 55 години.

* Информация за програмата може да бъде намерена на адрес: https://www.jsps.go.jp/emglish/e-ippan/appliguidelines.html

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор, а докторантите - да са записани в редовна форма на обучение в българско висше училище или научна организация.
 3. Да владеят писмено и говоримо посочения работен език или езика, уточнен по договаряне с приемащата страна.
 4. Да не са ползвали стипендия, отпусната чрез МОН за обучение или специализация в чужбина през последните 2 години.

Ще бъдат класирани с предимство преподавателите и изследователите на щатна длъжност в държавните висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, университетските болници и националните изследователски центрове, както и редовните докторанти от държавните висши училища.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция "Висше образование" за участие в конкурса с опис на приложените документи.
 2. Професионална автобиографична справка с посочени домашен адрес, телефони, е-mail и информация за ползвани стипендии за обучение или специализация в чужбина, отпуснати чрез МОН.
 3. Копие от личната карта на кандидата.
 4. Копие от диплома за висше образование, научна степен.
 5. Списък на публикациите.
 6. Работна програма и мотивация.
 7. Договор по член 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация, а за докторантите - заповед за записване и писмено съгласие от научния ръководител.
 8. Международно признат документ за ползване на съответния работен език или копие от протокол за положен конкурсен изпит/докторантски минимум по чужд език или посочени публикации на съответния работен език.
 9. Копие от поканата от университет или институт на приемащата страна, когато това е задължително условие. В останалите случаи е препоръчително. Поканата може да бъде изпратена по факс или e-mail. Тя включва имената на лицето, отправило поканата, и на поканения; академичната година, за която е поканен, и продължителността на престоя.
 10. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет (до 2 страници) в МОН (за дирекция "Висше образование” и дирекция „Международно сътрудничество") за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.
 11. Декларация за съгласие Министерството на образованието и науката на Република България да ползва и обработва личните данни на кандидата във връзка с участие в конкретен конкурс.

Документите се подготвят на български език и се подават в посочения срок в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” № 2А.
За справки - тел. 9217 784, 9217 530 и 9217 445.
Документите на кандидатите не подлежат на връщане.