Конкурси за отпускане на стипендии на студенти

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019/2020 година

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани - студенти в български държавни висши училища, за обучение в чуждестранни висши училища на основание Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен. МОН има готовност да обявява и допълнителни конкурси за отпускане на стипендии за обучение на български студенти в чужбина съгласно новоподписани спогодби или предоставени едностранно от чуждестранни институции.

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите Степен на мотивация, Информираност за обучението в съответната страна, Комуникативност, Качество на документите и Бъдеща реализация. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Кандидатите, класирани в конкурс за определен вид обучение през учебната 2019/2020 година, не могат да участват в последващ конкурс за същата година. Подадените документите не подлежат на връщане, с изключение на документи на класираните кандидати, изисквани от приемащата страна.

В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки, архиви и др., освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.

ЧАСТИЧЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
Държава Брой стипендии Продължителност на 1 стипендия Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия / Забележки
ИНДИЯ 2 9 месеца Студенти от всички специалности английски или хинди
ИРАН 2 12 месеца Студенти от всички специалности персийски или английски Минималният срок на специализацията не може да бъде по-кратък от 12 месеца
ЙОРДАНИЯ 5 1 година Студенти от специалност "Арабистика" арабски Стипендиите са предназначени за изучаване на арабски език в езиковия център на Йорданския универтитет. След подписването на новата програма за сътрудничество се очаква броят на стипендии да бъде намален.
ПОЛША 10 5 месеца Студенти от специалност "Полска филология" полски Стипендията се осигурява от българската страна. Ако новата програма за сътрудничество бъде подписана до края на годината, ще има промяна на квотите за обмен. 
ПОЛША общо 30 месеца 1 семестър Студенти от всички специалности полски Стипендията се осигурява от българската страна. Ако новата програма за сътрудничество бъде подписана до края на годината, ще има промяна на квотите за обмен. 
СЛОВАКИЯ общо 20 месеца 5 месеца Студенти от всички специалности словашки
УНГАРИЯ  5 1 семестър (4 месеца) Студенти от всички специалности, изучаващи унгарски език унгарски Възрастова граница за кандидатстване - до 30 години
ХЪРВАТИЯ до 2 1 семестър  Студенти от специалности, свързани с изучаване на хърватски език, литература, култура и история хърватски Приемащата страна определя размера на месечната стипендия, предоставя възможност за настаняване в студентско общежитие и хранене в студентски стол. Пътните разходи до и от мястото на обучението се поемат от кандидата.
ЧЕХИЯ 3 5 месеца Студенти от всички специалности чешки Стипендията се осигурява от българската страна.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Да са български граждани.
2. Да са студенти през учебната 2018/2019 година в български държавни висши училища в редовна форма на обучение:

 • които не са в първата или в последната година на обучението си и са записани за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" или "магистър" след завършено средно образование, или
 • които са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен "магистър" след завършена степен "бакалавър" или "магистър";
 • с успех от завършените семестри не по-нисък от "много добър" (4.50).

3. Да не са навършили 30 години към датата на конкурса.
4. Да владеят писмено и говоримо работния език.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция "Висше образование" за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН.
 3. Академична справка за успеха и формата на обучение.                     
 4. Мотивация.                                                                                  
 5. Международно признат документ за владеене на посочения език или диплома за завършено средно образование с профил съответния чужд език. Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология”, изучаващи съответния чужд език.
 6. Копие от личната карта на кандидата.                          
 7. Декларация от кандидата, че е съгласен МОН да ползва и обработва личните му данни във връзка с участие в конкурса за обучение/специализация.
 8. Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция “Висше образование” с копие до дирекция „Международно сътрудничество” на МОН; 3. Ще удостовери с документ пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 04.01.2019 г. включително.
Събеседването ще се проведе на 9 януари 2019 г. от 10:00 часа в МОН.
За справки - тел. 9217 530, 9217 784 и 9217 445.


ПЪЛЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър"
след завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър"
Държава Брой стипендии Продължителност Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия / Забележки
ГЪРЦИЯ 1 пълен срок Студенти от всички специалности гръцки, английски или френски
РУМЪНИЯ 2 пълен срок Студенти от всички специалности румънски, френски или английски Обучението ще се проведе след окончателното потвърждение от приемащата страна.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Да са завършили  висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър" във висше училище на Република България с успех от дипломата не по-нисък от "добър" (4.00).
 3. Да не са навършили 30 години към датата на конкурса.
 4. Да са установили контакт с приемащия университет относно възможността за обучение по желаната специалност.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция "Висше образование" за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН.
 3. Копие от дипломата за висше образование.
 4. Мотивация.
 5. Документ за владеене на работния език. Не се изисква за кандидати, завършили висше образование по професионалното направление „Филология” и изучавали съответния чужд език.
 6. Копие от кореспонденция с приемащия университет.
 7. Копие от личната карта на кандидата.
 8. Декларация от кандидата, че е съгласен МОН да ползва и обработва личните му данни във връзка с участие в конкурса за обучение/специализация.
 9. Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция “Висше образование” с копие до дирекция „Международно сътрудничество” на МОН; 3. Ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 11.01.2019 г. включително.
Събеседването ще се проведе  на 16 януари 2019 г. от 10:00 часа в МОН.
За справки - тел. 9217 530, 9217 784 и 9217 445.


ЛЕТНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ 
Държава Брой стипендии Продължителност на 1 стипендия Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия / Забележки
ГЪРЦИЯ 4 до 1 месец Студенти от специалностите "Новогръцка филология", "Класическа филология", "Приложна лингвистика с гръцки език", "Балканистика" и "Минало и съвремие на Югоизточна Европа" гръцки
ИНДИЯ 4 Студенти от специалност "Индология" или учени индолози хинди
ПОЛША 9 до 1 месец Студенти от специалност "Славянска филология с полски език" полски
РУМЪНИЯ 10 до 1 месец Студенти от специалностите "Балканистика" и "Минало и съвремие на Югоизточна Европа" (с румънски език) и "Румънска филология" румънски
СЛОВАКИЯ 5 до 1 месец Студенти от специалност "Славянска филология със словашки език" словашки
СЛОВЕНИЯ 2 2 или 3 седмици Студенти от специалност "Славянска филология", "Балканистика" и "Минало и съвремие на Югоизточна Европа"  словенски Разходите за учебници и за част от екскурзиите по време на обучението се поемат от курсистите.
СЪРБИЯ 7 до 1 месец Студенти от специалност "Славянска филология със сръбски език" и "Балканистика" сръбски
ТУРЦИЯ 2 Студенти по език и цивилизация  турски или английски
УНГАРИЯ 5 до 1 месец Студенти от специалност "Унгарска филология" и преподаватели - филолози унгарски Без възрастови ограничения за кандидатите. Разходите за здравно осигуряване са за сметка на участниците. 
ХЪРВАТИЯ 4 2 - 4 седмици Студенти от специалностите  "Славянска филология", "Балканистика" и "Минало и съвремие на Югоизточна Европа" хърватски Пътните разходи до и от мястото на провеждане на езиковия курс се поемат от участниците. 
ЧЕХИЯ 8 до 1 месец Студенти от специалност "Славянска филология с чешки език" и преподаватели - филолози чешки

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Да са български граждани.
2. Да са студенти през учебната 2018/2019 година в български държавни висши училища в редовна форма на обучение

 • които не са в първата или в последната година на обучението си и са записани за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" или "магистър" след завършено средно образование, или
 • които са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен "магистър" след завършена степен "бакалавър" или "магистър",
 • с успех от завършените семестри не по-нисък от "добър" (4.00).

3. Да не са навършили 30 години към датата на конкурса.
4. Да владеят писмено и говоримо работния език.
5. Да не са ползвали стипендия, отпусната чрез МОН за летен езиков курс в същата страна.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция "Висше образование" за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН.
 3. Академична справка за успеха и формата на обучение.
 4. Документ за владеене или изучаване на работния език. Не се изисква за студенти от професионалното направление "Филология", изучаващи съответния чужд език.
 5. Мотивация.
 6. Копие от личната карта на кандидата
 7. Декларация от кандидата, че е съгласен МОН да ползва и обработва личните му данни във връзка с участие в конкурса за обучение/специализация.
 8. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция “Висше образование” с копие до дирекция „Международно сътрудничество” на МОН.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 23.01.2019 г. включително. 

Разпределението на кандидатите по страни за събеседването ще бъде съобщено на 25.01.2019 г. на посочените електронни адреси, а събеседването ще се проведе на 28 и 29 януари 2019 г. от 10:00 часа в МОН.

За справки - тел. 9217 530, 9217 784 и 9217 445.


ПЪЛЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" след завършено средно образование
 
Държава Брой стипендии Продължителност Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия / Забележки
АРМЕНИЯ до 4 пълен срок Студенти от всички специалности руски, английски или арменски  Размерът на месечната стипендия се определя и предоставя от приемащата страна съобразно нейното законодателство и не покрива напълно разходите за престой. Визовите и паспортните такси, както и пътните разходи се заплащат от кандидата. 
ВИЕТНАМ 1 пълен срок Студенти от всички специалности виетнамски, френски, руски, английски Обучението включва подготвителен езиков курс. Приемащата страна осигурява месечна стипендия съгласно действащото си законодателство. 
ИНДИЯ 1 пълен срок Студенти от специалност "Индология" хинди, английски Специалност "Хинди и индийска литература" в Делхийския университет
МОЛДОВА 5 пълен срок Студенти от всички специалности румънски, руски Стипендията не покрива разходите по пребиваването.
МОНГОЛИЯ 1 пълен срок Студенти от всички специалности без "Медицина", "Дентална медицина" и специалностите от областта на висше образование Изкуства руски, монголски Стипендията не покрива разходите по пребиваването.
РУМЪНИЯ 2 пълен срок Студенти от всички специалности румънски, френски или английски Обучението ще се проведе след окончателното потвърждение от приемащата страна.
ЯПОНИЯ Токайски университет 1 1 академична година Студенти от специалностите "Японистика" и "Приложна лингвистика с японски език" английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Да са български граждани.
2. Да са студенти в българско държавно висше училище през учебната 2018/2019 година:

 • в първи курс, редовна форма на обучение;
 • с успех от завършения семестър не по-нисък от "много добър" (4.50).

3. Да не са навършили 25 години към датата на конкурса.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление в свободна форма до дирекция "Висше образование" за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН.
3. Академична справка за успеха и формата на обучение.
4. Копие от дипломата за средно образование.
5. Мотивация.
6. Документ за владеене на работния език (ако има такъв документ).
7. Копие от личната карта на кандидата.
8. Декларация от кандидата, че е съгласен МОН да ползва и обработва личните му данни във връзка с участие в конкурса за обучение/специализация.
9. Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция “Висше образование” с копие до дирекция „Международно сътрудничество” на МОН; 3. Ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН и пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 15.03.2019 г. включително.
Разпределението на кандидатите по страни за събеседването ще бъде съобщено на 18.03.2019 г. на посочените електронни адреси, а събеседването ще се проведе на 20 и 22 март 2019 г. от 10:00 часа в МОН.
За справки - тел. 9217 530, 9217 784 и 9217 445.