33-та Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост"

33-та  Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост", посветена на 65-годишнината от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството", се проведе на 30 ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна.

В научния форум участваха представители на академичната общност от ИУ – Варна, Университета за национално  и  световно  стопанство – София, Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София, Санкт Петербургския  държавен  икономически  университет,  Петербургския  държавен университет по пътища и съобщения "Император Александър I”, Университета по  икономика и бизнес – Познан, Полша, Икономически университет – Краков,  Полша, Висшето държавно училище – Калиш, Полша, както и представители на бизнеса и браншови организации ("Явлена" ЕООД и Националната асоциация на оторизираните оценители в Румъния).

Официални гости на събитието бяха представители на Камарата на независимите оценители в България, Националното сдружение недвижими имоти, фирми от строителния бранш, агенции за недвижими имоти, Варненската търговско-индустриална камара и др.

По случай конференцията бяха получени поздравителни адреси от зам.-ректора по учебна работа на Санкт-Петербургския  държавен  икономически  университет проф. д.ик.н. Елена Горбашко, зам.-ректора по учебна работа на Петербургския  държавен университет по пътища и съобщения "Император Александър I” проф. д.т.н. Тамила Титова, ректора на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, както от ръководители на катедри и други звена в ИУ – Варна.

Научният форум бе открит от проф. д-р Стоян Стоянов, който даде думата на проф. Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна и ръководител на катедра "Икономика и управление на строителството за приветствие.  В своето обръщение към участниците и гостите проф. Илиев акцентира върху това, че е рядко явление провеждането на конференция 33 години поред. Началото на това събитие е поставено от проф. Станислав Хаджиев и проф. Георги Димитров – хора с голям принос за развитието на Икономически университет – Варна. Проф. Илиев изрази своето задоволство, че в конференцията има участници от различни университети и бизнес организации, което ще доведе до теоретични обобщения и приложни решения, полезни за всички.   

Поздравление към участниците в конференцията отправи проф. д-р Данчо Данчев – декан на Стопанския факултет, който  отбеляза, че катедра „Икономика и управление на строителството“ се е утвърдила като водеща не само в Стопанския факултет и Икономически университет – Варна, но и на национално равнище. Успехите на катедрата са повод за гордост.

Ректорът на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов благодари за поканата за участие в конференцията и изрази мнение, че проф. д-р Пламен Илиев е достоен продължител на делото на проф. Станислав Хаджиев и проф. Георги Димитров.

Конференцията  беше организирана  в  три  заседания. Заключителното заседание премина под формата  на  дискусия  по  въпроси,  свързани с възможностите за инвестиции в недвижими имоти, инвестиционните и функционални предимства на жилищните комплекси в селищни образуваниия, значимостта на жилищния пазар за развитието на икономиката, тенденциите  на пазара на луксозните жилища и др.

Събитието беше закрито от проф. д-р П. Илиев. Той изказа своята благодарност към участниците в конференцията и изрази своята надежда, че дискусиите ще са полезни за всички и ще формират една добра основа за бъдещи изследвания. Събитието завърши с връчване на сертификати на участниците.