8 декември - Празник на студентите

8 декември - Празник на студентите

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна

О Б Я В Я В А

със Заповед № РД 14-3879 / 19.11.2018 г.

7 декември 2018 г. за неучебен и неработен ден