Програма "Черноморски басейн 2014 – 2020"

Програма "Черноморски басейн 2014 – 2020"

Сектор "Управление на проекти" информира всички преподаватели, докторанти и студенти на ИУ-Варна, имащи идеи за разработване проекти, че:

Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения за безвъзмездно финансиране по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство (ЕИС) „Черноморски басейн 2014-2020“.

Краен срок за подаване на проектни предложения до 31 януари 2019 г. (14:00 ч., GMT + 2). 

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните специфични цели и приоритетни оси на Програмата:

Специфична цел 1: „Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн“

Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“

Минимална стойност
(EUR) на проект

Максимална стойност
(EUR) на проект

Общ бюджет за приоритет 1.1. (EUR)

500 000

1 500 000

10,624,414.27

Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“

Минимална стойност
(EUR) на проект

Максимална стойност
(EUR) на проект

Общ бюджет за приоритет 1.2. (EUR)

300 000

1 000 000

4,553,320.40

Специфична цел 2: „Насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместни действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море“

Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“

Минимална стойност
(EUR) на проект

Максимална стойност
(EUR) на проект

Общ бюджет за приоритет 2.1. (EUR)

500 000

1 000 000

5,629,852.99

Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“

Минимална стойност
(EUR) на проект

Максимална стойност
(EUR) на проект

Общ бюджет за приоритет 2.2. (EUR)

300 000

1 000 000

5,629,852.99

Финансирането на проектите е в размер на 100 % от общите допустими разходи.

Предоставените безвъзмездни средства по ЕИС ще възлизат до 92 % от общите допустими разходи на проекта. Българските партньори, след сключване на договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще получават до 8% национално съфинансиране на допустимите разходи от определения им бюджет в проектите, в които участват.

Срокът за изпълнение на проектите е от 18 до 30 месеца, като трябва да приключат до 31 декември 2022 г.

Партньорите във всеки проект трябва да бъдат поне 3, от най-малко 3 държави – участнички в програмата, от които поне една държава – член на ЕС и една от държавите – партньори по програмата.

Подаването на проектни предложения е възможно само чрез електронната система за наблюдение (eMS).

Пакетът с документите за кандидатстване е публикуван на уебсайта на програмата.

За повече информация: Сектор „Управление на проекти“, каб. 107, тел. 0882164787; 0882164550