ЦПО е лицензиран за извършване и удостоверяване на професионално обучение

ЦПО е лицензиран за извършване и удостоверяване на професионално обучение

Центърът за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет – Варна е създаден по решение на Академичния съвет през м. ноември 2017 г. под ръководството на проф. д-р Стоян Стоянов – зам.-ректор по финанси и материална база. Организационната му структура включва директор, инспектор ЦПО, счетоводител и учебно-методичен съвет. Съгласно Заповед № РД 14-1512/06.06.2018 г. на проф.д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна, е определено в учебно-методичния съвет при ЦПО да участват преподаватели, представители на катедрите. 

През м. юни 2018 г. ЦПО участва в процедура за издаване на лицензия от Национална агенция за професионално обучение и образование (НАПОО), проведена съгласно чл. 49б от ЗПОО. Процедурата по лицензиране продължи два месеца, през които експерти към НАПОО проверяваха цялостната вътрешна нормативна документация на центъра, утвърдените учебни планове, програми и квалификационните характеристики към програмите. След приключване на проверката съгласно Заповед № ЦПО-30/25.09.2019 на основание чл. 48, ал. 3, във връзка с чл. 48, ал.2, т. 6 ОТ Закона за професионалното образование и обучение, и доклад на председателя на експертната комисия „Стопанско управление и администрация“ към НАПОО е издадена лицензия №  2018121447 от 3.10.2018 г., за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация, съгласно чл. 12, т.1, т. 2 и в съответствие с чл. 49а, ал.1 от ЗПОО по 22 професии и 25 специалности за дневна, дистанционна и задочна форма на обучение:

Професионално направление Професия Специалност СПК
341 Търговия на едро и дребно 341020 Продавач – консултант 3410201 Продавач – консултант 2
343 Финанси, банково и застрахователно дело 343010 Финансист 3430101 Банково дело 3
343 Финанси, банково и застрахователно дело 343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело 3
343 Финанси, банково и застрахователно дело 343020 Финансов отчетник 3430201 Финансов отчетник 3
344 Счетоводно и данъчно облагане 344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация 3
344 Счетоводно и данъчно облагане 344020 Данъчен и митнически посредник 3440202 Митническо и данъчно обслужване 2
344 Счетоводно и данъчно облагане 344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство 3
345 Администрация и управление 345040 Сътрудник в бизнес – услуги 3450401 Оперативно счетоводство 2
345 Администрация и управление 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес 2
345 Администрация и управление 345060 Касиер 3450601 Касиер 1
345 Администрация и управление 345120 Икономист 3451201 Индустрия 3
346 Секретарски и административни офис дейности 346010 Офис - мениджър 3460101 Бизнес – администрация 3
346 Секретарски и административни офис дейности 346010 Офис - мениджър 3460201 Административно обслужване 2
346 Секретарски и административни офис дейности 346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив 1
481 Компютърни науки 481010 Програмист 4810101 Програмно осигуряване 2
482 Приложна информатика 482010 Икономист – информатик 4820101 Икономическа информатика 3
482 Приложна информатика 482020 Оператор информационно осигуряване 4820101 Икономическо информационно осигуряване 2
482 Приложна информатика 482040 Организатор интернет приложения 4820101 Електронна търговия 3
541 Хранителни технологии 541060 Техник – технолог по качеството на храни и напитки 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки 3
812 Пътувания, туризъм и свободно време 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време 3
812 Пътувания, туризъм и свободно време 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120102 Селски туризъм 3
812 Пътувания, туризъм и свободно време 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводство обслужване 3
812 Пътувания, туризъм и свободно време 812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация 3
813 Спорт 813080 Организатор на спортни прояви и първенства 8130801 Организация на спортни прояви и първенства 3
813 Спорт 813090 Помощник – инструктор по фитнес 8130901 Фитнес 3