13-а Научна конференция с международно участие "Стоковедната наука – традиции и актуалност" се проведе в ИУ – Варна

13-ата Научна конференция с международно участие „Стоковедната наука – традиции и актуалност“ се проведе в ИУ – Варна на 18 и 19.10.2018 г. Тя бе посветена на 70-ата годишнина от създаването на катедра „Стокознание“ и специалност „Стокознание“ в университета. Форумът е продължение на традициите катедрата да организира и провежда научни конференции с международно участие от 1970 г. до настоящия момент.

Тържественото събрание, посветено на годишнината, се проведе на 18 октомври 2018 г. Участниците бяха поздравени от името на ректора на ИУ – Варна от доц. д-р Петя Данкова - зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност. Много от гостите лично поднесоха приветствия, а поздравителни адреси във връзка с 70-ата годишнина от създаването на специалност и катедра "Стокознание" бяха изпратени от: Държавен университет по търговия и икономика –  Киев, Украйна; от Украйнската научна общност по стокознание и технолигии; Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов; Тракийски университет – Стара Загора; Агенция „Митници“ – София; Митница Варна; „Булгарконтрола“ АД – София; Йорданка Дремджиева - випуск 1931 г.; декани на факултети и ръководители катедри при ИУ – Варна.

Тържественото откриване на форума продължи с представянето на пленарен доклад от доц. д-р Теменуга Стойкова – катедра „Стокознание“, на тема „Развитие и дейност на катедра „Стокознание“ и специалност „Стокознание“ при ИУ – Варна“. Гостите и участниците поднесоха цветя пред бюст-паметника на проф. Цани Калянджиев – първият ректор на университета и основател на научното стокознание в България.

Беше открита и изложба, посветена на 70-тата годишнина от създаването на специалност и катедра „Стокознание“. Експозицията представи лични вещи и първите трудове на проф. Калянджиев по стокознание; документи, свързани със създаването на специалност и катедра „Стокознание“; първите учебници и учебните помагала по химия и стокознание; сборници от организираните от катедра „Стокознание“ научни форуми; учебници по стокознание от 1970 година до днес; значими трудове на преподавателите от катедра „Стокознание”.

Сред гостите от чужбина бяха: Prof. Marta Karkalikova, PhD, Словакия; Prof Giuseppe Nicoletti, PhD, Foggia, Italy; Prof. Grygorii Deinychenko PhD, Kharkov, Ukraine; Prof. Antonina Dubina, PhD, Kharkov, Ukraine.

На конференцията бяха представени научни доклади и се проведоха дискусии в следните направления: „Стокознание: постижения, тенденции и предизвикателства“, „Качество, безопасност и автентичност на стоките“, „Технологии и иновации“, „Защита и удовлетворяване на интересите на потребителите“, „Екологични аспекти на стокознанието“, „Системи за управление на качеството, стандартизация и сертификация“, „Опаковане и логистика на стоките“, „Икономически, търговски и маркетингови аспекти на стокознанието“.

Проведената дискусия очерта иновативните тенденции, перспективите и направленията в устойчивото развитието на стоковедната наука; доказа необходимостта от специалисти с висша квалификация в областта на стоковедната наука и задълбочени знания относно качеството и безопасността на стоките през целия им жизнен цикъл, тяхната стандартизация и сертификация, и реализацията им както във  фирмите за производство на стоки, така и в търговските, логистичните вериги, експертната, контролната и митническата дейност.

Проведеният научен форум е с голяма престижност, обусловена от международния характер на събитието, от участието в него на международен научен комитет, който включва световно утвърдени учени от различни страни. Той обхваща представители от различни научни области и направления, свързани с актуалните проблеми в областта на стокознанието, технологиите, управлението, осигуряването и контрола на качеството; дискусии и представяне на проекти, резултати, идеи, обвързани с актуалните проблеми по стокознание и технологии от международен характер, засягащи сферите на: търговията, маркетинга, мениджмънта, технологиите, индустрията за опаковки, логистиката, митническата дейност, защитата на потребителските интереси.; публикуване на рецензираните доклади в сборник научни трудове, индексиран в първични или вторични бази данни и представянето им в световния обмен за научна информация.

Материалите с научните публикации на участниците в 13-ата научната конференция с международно участие „Стоковедната наука - традиции и актуалност“ са отпечатани и представени на участниците при регистрация. Сборникът с доклади е с ISBN. Сборникът с рецензираните научни публикации на участниците в научната конференция е индексиран в RePEc. Във връзка с юбилея е подготвена и отпечатана кратка история на катедра „Стокознание“ и специалност „Стокознание“. В нея са представени в исторически план създаването и развитието на специалност „Стокознание“ и катедра „Стокознание“ за периода от създаването й през 1948 г. до 2018 г.   

ИУ – Варна и катедра „Стокознание” като домакини на престижния научен форум  утвърдиха своята популярност, научен и изследователски авторитет в националното и световното научно пространство.

Катедра „Стокознание“ е създадена на 19 октомври 1948 година едновременно със създаването на специалност „Стокознание“. Първият ректор на Висшето търговско училище - професор Цани Калянджиев, е и първият професор по стокознание в България. Вече 70 години катедра „Стокознание“ е единственият национален център за подготовка на специалисти с висше образование в областта на качеството, контрола и експертизата на стоките, и следва актуалните икономически промени и предизвикателства, усъвършенства учебните програми за обучение на специалисти и експерти в областта на стоковото познание, развива и задълбочава научните изследвания в областта на качеството и стоковия мениджмънт, представя решения на проблеми на националния и международния бизнес, работи в иновативни и перспективни направления на стоковедната наука. Тя осъществява обучение в ОКС „бакалавър“, специалност „Стокознание“, „Стокознание и митническа дейност“ и ОКС „магистър“ - специалност „Качество и експертиза на стоките“.

От създаването на специалността до настоящата 2018 г. дипломираните студенти-бакалаври в специалност „Стокознание” са 3 040, като за последните 10 години техният брой е 350, а  за периода 2013 – 2018 г. - 177. Това показва една трайна стабилност в развитието на специалността и дипломираните специалисти-бакалаври.

Магистърската програма е създадена през 1997 г. и е насочена към потребностите на пазара и бизнеса. Тя е с наименование „Стокознание”, а от учебната 2005//2006 година е разработена нова магистърска програма „Качество и експертиза на стоките”(КЕС) - за последните пет години обучаваните в нея студенти са 151. За целия период на обучение в магистърска степен са дипломирани общо 354-ма магистри. Това определя значимостта, актуалността и доброто качество на обучението на студентите в тази образователно-квалификационна степен.