Курс по Бизнес английски /Business English/

Курс по Бизнес английски /Business English/

Центърът за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет – Варна, предлага курс по Бизнес английски език. Курсът е с продължителност 60 учебни часа и е насочен към лица, които желаят да се развиват в сферата на туризма, финансовите и банковите институции, международните одиторски компании, където ежедневно се прилагат комуникативните и езикови умения по английски език. В неговият обхват са включени различни тематични единици, чрез които обучаваните лица да могат да изградят добри комуникативни умения в работна бизнес среда.

Обучението се осъществява в малки групи до 7 души, което цели по-ефективното усвояване на езиковите знания и умения.

Курсът по бизнес английски език ще започне от 20.03.2019 г. и ще се провежда от утвърден преподавател от Икономически университет – Варна, като учебния процес е организиран съобразно съвременните методи за преподаване на чужд език. Обхватът на учебната програма е с актуална тематика, която цели да подобри езиковите знания и умения.

Завършилите езиково обучение получават Удостоверение за допълнително обучение.

Цената на курса е 250 лв.

Кандидатстването се извършва със следните документи:

  • Студентската книжка (копие от първа и втора страница), когато лицето е студент от Икономически университет - Варна
  • Копие на диплома за висше или средно образование, когато лицето не е студент от Икономически университет-Варна
  • Заявление по образец

Записването на специализантите се извършва при формиране на група с минимален брой 7 души до 10 март 2019 г. при представяне на следните документи:

Именник (получава се от кабинет 214)

Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК

IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
трите имена, наименование на квалификационни курс:
курс при ЦПО, Бизнес английски език

Две снимки (за курс - 1 снимка)