Медиацията - ефективния способ за разрешаване на спорове

Медиацията - ефективния способ за разрешаване на спорове

Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“ съвместно с ИУ - Варна чрез катедра „Правни науки” организира на 28 и 29 ноември 2018 г. две обучения, насочени към студенти от ИУ – Варна: Медиацията – ефективният способ за разрешаване на спорове или как да водим преговори и да управляваме конфликти. Специфика на медиацията при търговски спорове. Специфика на медиацията при трудови спорове.

Обучението се организира и предлага в резултат от Меморандум за сътрудничество, подписан между Института по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове "Итера" и Икономически университет – Варна чрез катедра „Правни науки“. Благодарение на партньорството между двете институции участието за студентите е безплатно.

Обучението водят Лиляна Савова – председател на „Итера“, и Венета Иванова – медиатор и обучител, част от екипа на института.

Обучението има висока стойност за бъдещите  икономисти, управленци и предприемачи – както за комуникацията им с външни партньори, така и в екипа. Темите, включени в програмите, ще помогнат на участниците да идентифицират навреме конфликтните ситуации и да получат инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех. Участниците ще се запознаят с процедурата по медиация – предимства, специфики, етапи, през които преминава.