Прием на нови членове в Съюза на учените – Варна, секция "Икономически науки"

Прием на нови членове в Съюза на учените – Варна, секция "Икономически науки"

Във връзка с месеца на науката Съюзът на учените – Варна подновява кампанията си за прием на нови членове – преподаватели, научни работници и докторанти. Годишният членски внос е само 12 лв., а членството ви дава достатъчно ползи и предимства – напр. възможност за публикуване в нашето списание „Известия на СУБ”, серия Икономически науки, което е реферирано и индексирано в RePeC  и Google Scholar, участие в различни научни прояви, ползване на материалната база на СУБ и др.

Съгласно чл. 10 на Устава на СУБ-Варна „Член на Съюза на учените - Варна може да бъде всеки дееспособен български гражданин или чужденец, който има научна степен и/или научно звание, или притежава висше образование и извършва научноизследователска и/или преподавателска дейност”.

Приемането на членове става с писмено Заявление Заявление до ръководството на секцията на съюза, в която желае да членува, с приложени документи, съгласно текста в заявлението и Регистрационна карта Регистрационна карта

Съгласно чл. 11. на Устава на СУБ- Варна:

„ /1/ Приемането на членове става с писмено заявление до ръководството на секцията, с приложени: творческа биография; библиографска справка за основните трудове на кандидата; копие на последната диплома за научна степен или длъжност; копие от две научни публикации на кандидата; писмени препоръки от двама редовни членове на СУБ.

/2/ Изискванията за представяне на копие от две научни публикации на кандидата и за писмени препоръки не се отнасят до учените, които са хабилитирани или имат научни степени.

Процедурата по прием на членове е регламентирана в Раздел II на Устава на Съюза.”

Заявления с комплекта от документи се подават при председателя на секция „Икономически науки” – проф. д-р Цвета Зафирова, ИУ- Варна, каб. 229 В, тел.: 0882 164 695