Кръгла маса "IT Иновации във висшето образование 2018“ в ИУ – Варна

Кръгла маса на тема "IT Иновации във висшето образование 2018 - съвременни решения за автоматизацията на учебния процес и административните дейности във висшите училища" се проведе на 28 септември 2018 г. в Икономически университет – Варна. Организатор на форума бе Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към висшето училище. Участниците (IT специалисти от 15 висши училища) представиха съвременни решения за автоматизация на учебния процес и административните дейности.

От името на академичното ръководство организаторите и участниците в кръглата маса бяха поздравени от проф. д-р Евгени Станимиров – зам.-ректор по учебната дейност. Той постави акцент върху проблемите, пред които са изправени университетите в България под влияние на процесите на дигитализация, като систематизира няколко силно открояващи се тенденции и се опита да обоснове необходимостта от рязък завой в използвания модел за обучение. „Вместо стандартизирано съдържание висшите училища трябва да възприемат подход с по-висока степен на персонализация, като въведат дисциплини, които обясняват как функционират нещата; трябват ни алгоритми, развиване на меки умения и способност на студентите да търсят и обработват данни, да ги анализират, да знаят как да ги приложат. Конкретни знания и умения трябва да се придобиват в области като: математика, физика, устойчиво развитие, AI (Изкуствен интелект), IoT (Интернет на нещата), Big Data, биотехнологии.“ – каза проф. д-р Станимиров и разви тезата за необходимостта от изграждане на предприемаческа култура у младите хора като критично важен фактор за добра професионална реализация на пазара на труда.

Модерната ИТ инфраструктура предопределя до голяма степен избора на младите хора в кой университет ще учат, смята ръководителят на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии към Икономическия университет във Варна Георги Зеленков. Според него надпреварата между висшите учебни заведения днес е точно в прилагането на технологиите, защото който не го прави, потъва. Зеленков представи Тестовия център на ИУ, който разполага с уникален за България софтуер. В звеното студентите полагат изпити, без да се изправят лице в лице с преподавателите, като това свежда субективният елемент при оценяването им до минимум. Центърът разполага със 120 работни места. Преди изпит всеки преподавател изгражда своя база данни от въпроси, а системата генерира различен за всеки студент тест, но с еднаква степен на трудност. Младежите работят самостоятелно, и в момента, в който приключат теста, си виждат оценката. Преподавателят получава по електронен път само изпитния протокол. Електронните изпити облекчават и преподавателите - те не губят дни в изпити и четене на писмени работи, и имат повече време за креативност и научна работа. Зеленков добави, че за четири години в Тестовия център са проведени над 98 хиляди електронни изпита, като само два са случаите, в които студентите са се усъмнили в резултата. По думите му електронното изпитване е само част от цялостната електронизация на учебния процес.