55-годишнина отбеляза Колежът по туризъм към ИУ – Варна

Колежът по туризъм  при Икономически университет – Варна отбеляза 55 години от създаването си на 14.09.2018 г. Той е приемник на Института по международен туризъм – Варна, открит през 1963 г. На събитието в зала АУЛА на  унителситета бяха отправени много приветствия и поздравителни адреси – от катедри „Икономика и организация на туризма“, „Икономика и управление на търговията“, „Правни науки“, „Стокознание“, факултет „Информатика“ при ИУ-Варна, Колеж по туризъм – Бургас при Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, Висше училище по мениджмънт - Варна,  Стопанска академия „Д.А.Ценов“ - Свищов, Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“, УНСС - София, катедра „Икономика на туризма“, Професионална гимназия по туризъм „ Проф.д-р Асен Златаров“, КК „Св.Св.Константин и Елена холдинг“ АД и „Албена“АД, Община Варна и Варненска туристическа камара. В чест на създателя на Колежа и негов пръв директор Димитър Грозев бяха поднесени почетни награди – плакети с неговото име, на дългогодишни преподаватели, бивши директори и зам.-директори, допринесли за развитието на Колежа и съхраняването на неговите традиции.

Посветена на 55-годишнината от създаването на колежа беше международната научна конференция „Туризмът и иновациите“, която се проведе на 14.09. – 15.09.2018 г. в Трети корпус на ИУ - Варна – обновената сграда, в която се помещава колежът от 20.12.2017 г. На пленарното заседание бяха представени два доклада, които очертаха основните тенденции в използването и влиянието на иновациите за развитието на туризма и възможностите, които се разкриват пред туристическия бизнес и обучението на туристически кадри. Проф. д-р Станислав Иванов -  зам.-ректор на ВУМ – Варна, изнесе доклад на тема „Туризмът и иновациите“, а Иван Грошев - управител на MTS Globe Bulgaria, представи доклада „Еволюция на бизнес модела на туристическите пътувания и съпътстващите  технологии“.

Конференцията се проведе в четири секции – „Туризмът и технологичните иновации“, „Туризмът и социалните иновации“, „Иновативни туристически продукти“, „Традиции и иновации в чуждоезиковото и интеркултурно обучение“. Участници във форума бяха преподаватели и докторанти от всички висши учебни институции в България, в които има специалности в направление 3.9 Туризъм – ИУ - Варна, ВУМ - Варна,  Колеж по туризъм – Бургас, Стопанска академия „Д.А.Ценов“ - Свищов, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Колеж по туризъм, ЮЗУ -  Благоевград, НБУ - София, СУ „Св.Климент Охридски“, УНСС - София, както и от Икономически университет - Банска Бистрица, Словакия и др. По време на конференцията бяха представени иновативни решения, процеси и подходи, вкл. в управлението и подготовката на мениджъри и персонал за туристическия сектор, породени от съвременните предизвикателствата и възможности пред развитието на туризма. В резултат на научния форум е издаден сборник с 61 доклада в Университетското издателство „Наука и икономика“, а 15 от представените ще бъдат публикувани в Cambridge Scholars Publishing.