Заявка за квалификационен курс за обучение на учители по счетоводство на тема: "Специфични счетоводни процедури свързани с провизиране на задълженията и обезценка на нетекущи активи”